สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายออมสิน  เพียรธรรม
 
1. นางมยุรี  สุวรรณภักดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรฐิดา  ไชยทอง
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  ประทุม
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทองบุญ
 
1. นางนันทิกา  นิกรประเสริฐ
2. นางสาวสุรภา  อารามพงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงษ์พาสกลาง
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ลาดเลา
3. เด็กหญิงสุจิตรา  สุขสาร
 
1. นางนันทิกา  นิกรประเสริฐ
2. นางสาวสุรภา  อารามพงษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกพร  ทองเจริญ
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  สิวกระโทก
3. เด็กหญิงชญาดา  เดชกรกฎ
4. เด็กหญิงนลินดา  จิตรีถิน
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศรีคำดี
6. เด็กหญิงรถพร  วุฒิยาสาร
7. เด็กหญิงศศิมนต์  ฮวงฮุย
8. เด็กหญิงอรัญญา  ดาวัลย์
9. เด็กหญิงเจนจิรา  จินดารัตน์
10. เด็กหญิงเพ็ญนภาพร  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวสุรภา  อารามพงษ์
2. นางฐิติรัตน์  จันทร์พวง
3. นางนันทิกา  นิกรประเสริฐ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายจตุรภัทร  บัวจันทร์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   เปี่ยมประสาธน์
3. เด็กหญิงดวงพร  อัครศรี
4. เด็กชายธันวา  ดีรัศมี
5. เด็กหญิงนิรุชา  คงสวัสดิ์
6. เด็กหญิงปาลินี  ลาดเลา
7. เด็กหญิงพิมพ์พารัตน์  บุตรดีวงษ์
8. เด็กหญิงศุกร์กัญญา   สิมมาจันทร์
9. เด็กหญิงสิรัชดา  ประชา
10. เด็กหญิงเมธนิยา  ยางคำ
 
1. นางชนาภา  อัครศรี
2. นางสาวนิตยา  แย้มไสย
3. นางนิภาพร  ศิระวงษ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ซินเม
2. เด็กชายปิยะ  เสดาทอง
3. เด็กหญิงเกสรา  ธิมาภรณ์
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  หลองเจาะ
2. นางสาวกนกพร  แม้นเสถียร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงศิวปรียา  ขอแรงกลาง
 
1. นางสาวสุนีย์  จินตลิขิตดี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายเชิดศักดิ์  สุนทรวัฒน์
 
1. นายประสาร  บัวลอย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิวปรียา  ขอแรงกลาง
 
1. นางนิภาพร  ศิระวงษ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายจิรโชติ  ขาวดี
 
1. นางสาวมณีรัตน์  วิเวก
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพันธุ์  กิมานุวัฒน์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ย่นปลิว
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภานิกร
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญบาล
5. เด็กหญิงณิชนันท์  มีผล
6. เด็กหญิงทิวาภรณ์  สุจริต
7. เด็กหญิงนวลวรรณ์  ประสงค์สุข
8. เด็กหญิงนิชาภรณ์  สุขเกษม
9. เด็กหญิงปริตา  แก้วงอน
10. เด็กหญิงพราวแพรว  ชื่นหทัย
11. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อาจเชื้อ
12. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  อิงอาจ
13. เด็กหญิงรัตนกร  วงค์นันทา
14. เด็กหญิงวนิดา  ยศสียา
15. เด็กหญิงอภิสรา  บัวขาว
16. เด็กหญิงอินทร์ธิรา  มั่งคั่ง
 
1. นางสาวสุรภา  อารามพงษ์
2. นางนิภาพร  ศิระวงษ์
3. นางกัญญาวีร์  บุตรจันทร์
4. นางนันทิกา  นิกรประเสริฐ
5. นางชนาภา  อัครศรี
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรนันท์  ชานอก
2. เด็กชายนิติศักดิ์  ดอกสันเทียะ
 
1. นางกัญญาวีร์  บุตรจันทร์
2. นางสาวชไมพร  จำปาหาญ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 81.2 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษกร   เมยมงคล
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  เอี่ยมสุพรรณ์
3. เด็กหญิงพิยดา  ภูแลศรี
 
1. นางสมพร  รุ่งเป้า
2. นางสาววีรนุช  วิชาเงิน
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิสัย
2. เด็กชายทศพล  ฉลาดดี
3. เด็กหญิงปิยะเนตร  งามขุนทด
 
1. นางสาวนาวิน  จินโจ
2. นางสาวทวารัตน์  แม้นเสถียร
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุทร
3. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีจำพลัง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เจริญสุข
2. นางสาวสิทธิยา  เพียรพิทักษ์