สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนริศรา  คงเครือ
2. เด็กหญิงนิพาดา  ลาภบุญมี
3. เด็กหญิงสวรรยา  วิมาลา
 
1. นางสาววาสนา  ครึกกระโทก
2. นางสาวสุดารัตน์  นันทพานิช
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  ไกลลืม
2. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  วะรินทรา
3. เด็กหญิงอรปรียา  พันดวง
 
1. นางสาวฉัตรระพี  เลิศวศินกุล
2. นางสาวสกุลทิพย์  จตุรทิพย์คันธา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สุูงสุข
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  หงสอ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ไกรศรี
 
1. นางสาวสกุลทิพย์  จตุรทิพย์คันธา
2. นางสาวฉัตรระพี  เลิศวศินกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจีสก  เมียน
2. เด็กหญิงธนพร  จันลา
3. เด็กหญิงธิดาเทพ  พัสดร
 
1. นางสาวดวงพร  เพชรรักษ์
2. นางสาวุสกุณา  จันโท
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจารุเดช  วิสุมา
2. เด็กชายภัทรดนัย  แสงคำ
3. เด็กชายศิริวัฒน์   โฉมหา
 
1. นางสาวดวงพร  เพชรรักษ์
2. นางสาวสกุณา  จันโท
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  เวียงคำ
2. เด็กชายสิริวรรณ  ครบสุวรรณ
3. เด็กหญิงอภิสรา  เผือกโสภา
 
1. นางสาวดวงพร  เพชรรักษ์
2. นางจิตติมา  ซ้ายก่า
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอารดา  ทักษิณ
 
1. นางสาวชลธิชา  ทุมกานนท์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมสันติ  วงษ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงจันทร์กนก   อิ่มเต็ม
 
1. นางกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ
2. นางสาวฉัตรระพี  เลิศวศินกุล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่อึ้ง
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  จันทประสิทธิ์
 
1. นางกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ
2. นางพิมพ์ชนก  เพ็งพานิช
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ศรจันทร์
 
1. นางสาวจิตติวรรณ  จามชาติ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณพัฒน์  สร้อยโสม
 
1. นางสาวจิตติวรรณ  จามชาติ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นางสาวสุภาพร  สาธุชาติ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมินธาดา  มายนอก
 
1. นางสาวสุภาพร  สาธุชาติ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเมธัส  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวสุภาพร  สาธุชาติ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสสร  มายนอก
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสงกรานต์  กวินปกรณ์
 
1. นางสาวสุภาพร  สาธุชาติ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นางสาวขจิตตา  นพโสภณ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสงกรานต์  กวินปกรณ์
 
1. นางสาวสุภาพร  สาธุชาติ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิธร  หาญกล้า
 
1. นางสาวสมพร  นิลแก้ง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นางสาวขจิตตา  นพโสภณ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  พันธ์ุสุวรรณ
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตนา  เหลาแตว
2. เด็กหญิงชลธิชา  ภูนิคม
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  นิ่มเสนาะ
4. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทุมมาตร
5. เด็กหญิงณัฐมน  อินอ่อน
6. เด็กหญิงณิชา  เผือกโสภา
7. เด็กหญิงทรรศนันท์  ทองดี
8. เด็กหญิงวรัญญา  จงกลกลาง
 
1. นางสาวอนุชิดา  ธรรมดิลกวัฒนา
2. นางสาวสุดารัตน์  นันทพานิช
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 75.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุรัตดา  เขาทอง
 
1. นางสาวสมพร  นิลแก้ง
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญพิชา  บุญส่ง
2. เด็กหญิงสุวิมล  วิริยะกิจ
 
1. นางสาวสมพร  นิลแก้ง
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายปวรรัตน์  โพธิ์เงิน
2. เด็กชายพงศกร  สุขรมย์
 
1. นางสาวสมพร  นิลแก้ง
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  พรหมเจริญ
2. เด็กหญิงปานตะวัน  ทวีแสง
3. เด็กหญิงสิริยา  ส่งกลิ่นจันทร์
 
1. นางพิมพ์ชนก  เพ็งพานิช
2. นางกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ