สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจีสก  เมียน
2. เด็กหญิงธนพร  จันลา
3. เด็กหญิงธิดาเทพ  พัสดร
 
1. นางสาวดวงพร  เพชรรักษ์
2. นางสาวุสกุณา  จันโท
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 75.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุรัตดา  เขาทอง
 
1. นางสาวสมพร  นิลแก้ง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญพิชา  บุญส่ง
2. เด็กหญิงสุวิมล  วิริยะกิจ
 
1. นางสาวสมพร  นิลแก้ง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายปวรรัตน์  โพธิ์เงิน
2. เด็กชายพงศกร  สุขรมย์
 
1. นางสาวสมพร  นิลแก้ง