สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกลางดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงชฬิมณฑน์  พึ่งเกษม
 
1. นางสาวศรสวรรค์  สำเนียก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 78.6 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แดงชูชาติ
2. เด็กหญิงกีรัตยา  พึ่งเกษม
3. เด็กหญิงจันจิรา  ทองด้วง
 
1. นางสาวศรสวรรค์  สำเนียก
2. นางสาวทิพย์กัญญา  จันทร์ศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายหนุ่ม  เดือน
 
1. นางสาวพิกุลทอง  สินตะนิส
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐกร  ปานทอง
2. เด็กหญิงปาลิดา  อินแปลง
3. เด็กหญิงวันวิสา  เข็มมุข
4. เด็กหญิงอรนลิน  เกตุสุวรรณ์
5. เด็กหญิงแสงเคอ  คำปั้น
 
1. นางสาวดาวใจ  วงศิลา
2. นางสาวปิยะวรรณ  ยี่สารพัฒน์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญยรักษ์
2. เด็กชายณัฐพล  ชัยชาลี
 
1. นางสาวทิพย์กัญญา  จันทร์ศรี
2. นางสาวศรสวรรค์  สำเนียก
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรประภา  สอาดวงษ์
 
1. นางสาวดาวใจ  วงศิลา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.5 เงิน 7 1. เด็กชายคำปาง  -
 
1. นางสาวพิกุลทอง  สินตะนิส
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ผาปรางค์
 
1. นางสาวดาวใจ  วงศิลา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ใจดี
2. เด็กชายพงศกร  ภูชาดา
 
1. นางสาวพิกุลทอง  สินตะนิส
2. นางสาวทิพย์กัญญา  จันทร์ศรี
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายนิรันดร์  ธรรมศรี
2. เด็กชายหนุ่ม  เคอ
 
1. นางสาวทิพย์กัญญา  จันทร์ศรี
2. นางสาวพิกุลทอง  สินตะนิส
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 13 1. เด็กชายภควัต  อรุณโรจน์
2. เด็กหญิงอเล็กซ์  เม็ดซอล
 
1. นางสาวทิพย์กัญญา  จันทร์ศรี
2. นางสาววรรณวิมล  นิลนนท์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ฉิมทัด
2. เด็กชายอองลู  ปอคำ
 
1. นางสาววรรณวิมล  นิลนนท์
2. นางสาวทิพย์กัญญา  จันทร์ศรี
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 18 1. เด็กชายณรงค์กร  ปราบพาล
2. เด็กหญิงณัชนันท์  เจียมตน
3. เด็กชายยศกร  พันยวงษ์
 
1. นางสาวนฤมล  เชิดงาม
2. นางสาววรรณวิมล  นิลนนท์