สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกลางดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 78.6 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แดงชูชาติ
2. เด็กหญิงกีรัตยา  พึ่งเกษม
3. เด็กหญิงจันจิรา  ทองด้วง
 
1. นางสาวศรสวรรค์  สำเนียก
2. นางสาวทิพย์กัญญา  จันทร์ศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐกร  ปานทอง
2. เด็กหญิงปาลิดา  อินแปลง
3. เด็กหญิงวันวิสา  เข็มมุข
4. เด็กหญิงอรนลิน  เกตุสุวรรณ์
5. เด็กหญิงแสงเคอ  คำปั้น
 
1. นางสาวดาวใจ  วงศิลา
2. นางสาวปิยะวรรณ  ยี่สารพัฒน์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญยรักษ์
2. เด็กชายณัฐพล  ชัยชาลี
 
1. นางสาวทิพย์กัญญา  จันทร์ศรี
2. นางสาวศรสวรรค์  สำเนียก
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.5 เงิน 7 1. เด็กชายคำปาง  -
 
1. นางสาวพิกุลทอง  สินตะนิส
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ผาปรางค์
 
1. นางสาวดาวใจ  วงศิลา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ใจดี
2. เด็กชายพงศกร  ภูชาดา
 
1. นางสาวพิกุลทอง  สินตะนิส
2. นางสาวทิพย์กัญญา  จันทร์ศรี
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 13 1. เด็กชายภควัต  อรุณโรจน์
2. เด็กหญิงอเล็กซ์  เม็ดซอล
 
1. นางสาวทิพย์กัญญา  จันทร์ศรี
2. นางสาววรรณวิมล  นิลนนท์
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 18 1. เด็กชายณรงค์กร  ปราบพาล
2. เด็กหญิงณัชนันท์  เจียมตน
3. เด็กชายยศกร  พันยวงษ์
 
1. นางสาวนฤมล  เชิดงาม
2. นางสาววรรณวิมล  นิลนนท์