สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกลางดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงชฬิมณฑน์  พึ่งเกษม
 
1. นางสาวศรสวรรค์  สำเนียก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายหนุ่ม  เดือน
 
1. นางสาวพิกุลทอง  สินตะนิส
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรประภา  สอาดวงษ์
 
1. นางสาวดาวใจ  วงศิลา
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายนิรันดร์  ธรรมศรี
2. เด็กชายหนุ่ม  เคอ
 
1. นางสาวทิพย์กัญญา  จันทร์ศรี
2. นางสาวพิกุลทอง  สินตะนิส
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ฉิมทัด
2. เด็กชายอองลู  ปอคำ
 
1. นางสาววรรณวิมล  นิลนนท์
2. นางสาวทิพย์กัญญา  จันทร์ศรี