สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกันยา  เสียม
 
1. นางอรทัย  มะลากัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายปกรณ์  คีนัน
 
1. นางอรทัย  มะลากัน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกษิตินาถ  ช่างเหล็ก
 
1. นางนิธิตา  นันทวิสิทธิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจันทิมา  แก้วหานาถ
 
1. นางสาวสมจิตร  นันทวิสิทธิ์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทองแก้ว
2. เด็กหญิงพรวิไล  สมาไทย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  น้อยหา
 
1. นางสาวสมจิตร  นันทวิสิทธิ์
2. นางสาวศศิธร  แดงเลิศ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกริยมาส  พาเจริญ
2. เด็กชายพัลลภ  เทียนศรี
 
1. นางสาวสมจิตร  นันทวิสิทธิ์
2. นางสาวศศิธร  แดงเลิศ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 35 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายนครินทร์  เกษศิริ
 
1. นางสาววรรณา  เวชชิรารัตน์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริมล  แป้นสมบูรณ์
 
1. นางสาวสมจิตร  นันทวิสิทธิ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วัฒนา
2. เด็กชายชาญชัย  แต้มสพรรณ์
3. เด็กหญิงวรรณพร  พรมเพชร
4. เด็กหญิงสุธิดา  วงค์สวัสดิ์
5. เด็กหญิงเปรมฤดี  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวภาวนา  แป้นสุวรรณ
2. นางสาวศิริพร  ทองคำสุก
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 14 1. เด็กชายสุพศิน  โนลาริตร
 
1. นางชนิดาภา  ศรีระวงศ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์เชื้อ
2. เด็กหญิงพัชรพร  สังอ่อนดี
 
1. นางสาวสมจิตร  นันทวิสิทธิ์
2. นางสาววรรณา  เวชชิรารัตน์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญณวัฒน์  แก้วโรจน์
 
1. นางดวงเดือน  บุญล้อม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุเดช  บุญบำรุง
 
1. นางสาววรรณา  เวชชิรารัตน์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายภานุเดช  บุญบำรุง
 
1. นางสาววรรณา  เวชชิรารัตน์
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาดา  ศรีรัตนะ
2. เด็กหญิงขนิฐา  คล้ายนาค
3. เด็กชายจักริน  พันธ์ผูก
4. เด็กหญิงจิรัชญา  ผ่องแผ้ว
5. เด็กชายชนรีร์  พริกเทศ
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุจริตใจ
7. เด็กหญิงรัชฎา  ฝ่ายธานี
8. เด็กชายสรยุทธ  เพ็ชรชาติ
9. เด็กชายอติชาติ  จันทร์ฉาย
10. เด็กชายอภิรักษ์  จันทร์เชื้อ
 
1. นางสาวจันทนาภรณ์  หาทรัพย์
2. นางสาวสมจิตร  นันทวิสิทธิ์
3. นางดวงเดือน  บุญล้อม
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญณวัฒน์  แก้วโรจน์
2. เด็กชายวัชรพล  สุภาวหา
3. เด็กชายอัมรินทร์  อินประเสริฐ
 
1. นางดวงเดือน  บุญล้อม
2. นางสาวสมจิตร  นันทวิสิทธิ์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันต์สุดา  ยอดสร้อย
2. เด็กหญิงจิดาภา  สร้างดี
3. เด็กหญิงมาริษา  กิ่งผา
 
1. นางสาวศิริพร  ทองคำสุก
2. นางชนิดาภา  ศรีระวงศ์