สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกันยา  เสียม
 
1. นางอรทัย  มะลากัน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจันทิมา  แก้วหานาถ
 
1. นางสาวสมจิตร  นันทวิสิทธิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกริยมาส  พาเจริญ
2. เด็กชายพัลลภ  เทียนศรี
 
1. นางสาวสมจิตร  นันทวิสิทธิ์
2. นางสาวศศิธร  แดงเลิศ