สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระไม้แดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  บุญจง
 
1. นางสาวสุรินทร์  นิลทรัพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  เอี่ยมสอาด
 
1. นางจินตนา  แสงสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  มีสิทธิ์
 
1. นางสาวสุรินทร์  นิลทรัพย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิธร  คำขะ
2. เด็กหญิงศศินา  เฉลิมจารย์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงสุวรรณ
 
1. นางจินตนา  แสงสุข
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงศิริวรรณนภา  ธิพรพันธ์
 
1. นางสาวสินใจ  เลไธสง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุธรรม
 
1. นางสาวสินใจ  เลไธสง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธนัชพร  เพ็ญสุข
2. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวปัทมา  ถาวร
2. นางสาวสินใจ  เลไธสง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐาเนตร  สุระเสียง
2. เด็กชายนัฐพร  ชมพูโภชน์
 
1. นางสาวปัทมา  ถาวร
2. นางสาวสินใจ  เลไธสง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายนภดล  คงธนโชคภักดี
 
1. นางสาวสินใจ  เลไธสง
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงธันยพร  สุระเสียง
2. เด็กหญิงนิรินทร์  คงธนโชคภักดี
 
1. นายอดิศักดิ์  นักพรานบุญ
2. นางสาวจิราภรณ์  วิสันต์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิลาวุฒิ
2. เด็กหญิงฐิติมา  ซิ้มเทียม
 
1. นางจินตนา  แสงสุข
2. นางสาวจิราภรณ์  วิสันต์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวาสนา  พันธุ์เวช
 
1. นายสมศักดิ์  เกตุสุวรรณ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ธรรมคุณ
 
1. นายสมศักดิ์  เกตุสุวรรณ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเพชร  ศรีเครือดง
 
1. นายสมศักดิ์  เกตุสุวรรณ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรัณยา  คชวัฒน์
 
1. นายนฤพนธ์  ศรีมุณี
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติมา  สีสวย
 
1. นางสาวนวลจันทร์  เชาว์วิชารัตน์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 10 1. เด็กชายจิรายุทธ  อรุนันท์
2. เด็กชายชัพวิชญ์  สุพรม
3. เด็กชายณัฐชนน  โคตยา
4. เด็กชายธีรภัทร  ศรีปัญญา
5. เด็กหญิงรวิวรรณ  มูลศิล
6. เด็กชายไกรสิทธิ  ศรีทวีกาส
 
1. นายอดิศักดิ์  นักพรานบุญ
2. นางสาวจิราภรณ์  วิสันต์
3. นางสาวมาริสา  สหัสนา
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงกรกมล  วันโณ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  อรุนันท์
 
1. นางสาวภัทนันท์  แตงอ่อน
2. นางสาวจิราภรณ์  วิสันต์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แสงทอง
2. เด็กหญิงสุนันทา  บุญเทศ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วิสันต์
2. นางสาวภัทนันท์  แตงอ่อน