สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระไม้แดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงศิริวรรณนภา  ธิพรพันธ์
 
1. นางสาวสินใจ  เลไธสง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุธรรม
 
1. นางสาวสินใจ  เลไธสง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธนัชพร  เพ็ญสุข
2. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวปัทมา  ถาวร
2. นางสาวสินใจ  เลไธสง