สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระไม้แดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  เอี่ยมสอาด
 
1. นางจินตนา  แสงสุข
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายนภดล  คงธนโชคภักดี
 
1. นางสาวสินใจ  เลไธสง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงธันยพร  สุระเสียง
2. เด็กหญิงนิรินทร์  คงธนโชคภักดี
 
1. นายอดิศักดิ์  นักพรานบุญ
2. นางสาวจิราภรณ์  วิสันต์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 10 1. เด็กชายจิรายุทธ  อรุนันท์
2. เด็กชายชัพวิชญ์  สุพรม
3. เด็กชายณัฐชนน  โคตยา
4. เด็กชายธีรภัทร  ศรีปัญญา
5. เด็กหญิงรวิวรรณ  มูลศิล
6. เด็กชายไกรสิทธิ  ศรีทวีกาส
 
1. นายอดิศักดิ์  นักพรานบุญ
2. นางสาวจิราภรณ์  วิสันต์
3. นางสาวมาริสา  สหัสนา
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงกรกมล  วันโณ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  อรุนันท์
 
1. นางสาวภัทนันท์  แตงอ่อน
2. นางสาวจิราภรณ์  วิสันต์