สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระไม้แดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  บุญจง
 
1. นางสาวสุรินทร์  นิลทรัพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  มีสิทธิ์
 
1. นางสาวสุรินทร์  นิลทรัพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิธร  คำขะ
2. เด็กหญิงศศินา  เฉลิมจารย์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงสุวรรณ
 
1. นางจินตนา  แสงสุข
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐาเนตร  สุระเสียง
2. เด็กชายนัฐพร  ชมพูโภชน์
 
1. นางสาวปัทมา  ถาวร
2. นางสาวสินใจ  เลไธสง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิลาวุฒิ
2. เด็กหญิงฐิติมา  ซิ้มเทียม
 
1. นางจินตนา  แสงสุข
2. นางสาวจิราภรณ์  วิสันต์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวาสนา  พันธุ์เวช
 
1. นายสมศักดิ์  เกตุสุวรรณ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ธรรมคุณ
 
1. นายสมศักดิ์  เกตุสุวรรณ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเพชร  ศรีเครือดง
 
1. นายสมศักดิ์  เกตุสุวรรณ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรัณยา  คชวัฒน์
 
1. นายนฤพนธ์  ศรีมุณี
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แสงทอง
2. เด็กหญิงสุนันทา  บุญเทศ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วิสันต์
2. นางสาวภัทนันท์  แตงอ่อน