สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิณัฐดา  เอมะราช
 
1. นางสาวสุวรรณภา  สง่างาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงค์นคร
 
1. นางสาวสุวรรณภา  สง่างาม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพัตรพิมล  พูลศรีงาม
 
1. นายปิยดนัย  สมสีนวน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  มาระศรี
2. เด็กหญิงธิติรัตน์  จันดี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญมาก
 
1. นางสาวสุวรรณภา  สง่างาม
2. นางสาวอรอนงค์  สิงห์ขรณ์