สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรรยาพร  กิลี
 
1. นางสาวอรอนงค์  สิงห์ขรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนันตสิทธิ์  บุญยิ่ง
 
1. นางสาวอรอนงค์  สิงห์ขรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเอิน  คำหอม
 
1. นางสาวสุวรรณภา  สง่างาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธาร  วงษ์ละคร
2. เด็กชายอัมรินทร์  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวอรอนงค์  สิงห์ขรณ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  อาศัยนา
2. เด็กหญิงชนัญญา  ไกรสงวน
3. เด็กชายมงคล  แพงแป๊ะ
4. เด็กหญิงศศิกานต์  สมนาค
5. เด็กชายโฟเทีย  -
 
1. นางสุพิศ  เบ็ญมาศ
2. นางสาวเกศรินทร์  พรมวงศ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทวงศ์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  แสนโคตร
3. เด็กหญิงนภาภรณ์  โคพิมาย
4. เด็กหญิงนันทวรรณ  พลวงค์
5. เด็กหญิงปิณชาน์  พลวงค์
6. เด็กหญิงปิยะมาศ  ปิ่นนะโรจน์
7. เด็กหญิงพจนพร  แสนศรี
8. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  กิลี
9. เด็กหญิงอินทราณี  แกล้วกล้า
10. เด็กหญิงไปรยา  มุ่งแสง
 
1. นางพภัสสรณ์  เกษมสวัสดิ์
2. นางสาวสุภัค  ใหม่บุตรดา
3. นางสาวนพรัตน์  เดชบุญ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนบูรณ์  ธรรมดา
2. เด็กชายรพิพล  อาศัยนา
3. เด็กชายอิทธิโชค  เสาร์ประทาน
 
1. นายสมบูรณ์  เบ็ญมาศ
2. นางสาวศศิอาภา  สายยศ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยารี  ที
2. เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว  สังสนั่น
3. เด็กหญิงอุมาพร  บุญยิ่ง
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  ปั้นเจริญ
2. นางสาวนพรัตน์  เดชบุญ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  พุทธา
2. เด็กหญิงสิรินทิรา  ชาวนา
 
1. นางสาวพัทธวรรณ  กุติการณ์
2. นางสาววาสนา  โอสถประสาท