สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญา  สุขโสม
 
1. นางทิวา  อาษาดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงอารยา  แพงภูงา
 
1. นางทิวา  อาษาดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ดอกเกษ
 
1. นางทิวา  อาษาดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทินภัทร  นันทวุฒิสาร
2. เด็กหญิงมณิสรา  มณฑา
 
1. นางทิวา  อาษาดี
2. นางสาววรรณภา  วงเวียน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คมสัญ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ผะกาแดง
 
1. นางสาววรรณภา  วงเวียน
2. นางทิวา  อาษาดี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ภูเด็น
 
1. นายเด่นชัย  ศรีหาตา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภาคพจน์
 
1. นายเด่นชัย  ศรีหาตา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรสิกา  โต๊ะหมัด
 
1. นายเด่นชัย  ศรีหาตา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายวิสุทธิ์  ทองรวม
 
1. นายเด่นชัย  ศรีหาตา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงสโรชา  คำศรี
 
1. นางสาวช่อเพชร  แสนหาญ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายธนภูมิ  สนวัตร
2. เด็กชายพีระพัฒน์  เจริญวงษ์
3. เด็กชายไกรวิชญ์  ชำรัมย์
 
1. นายจักรี  อาษาดี
2. นางทิวา  อาษาดี
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกอบเกียรติ  กิลี
2. เด็กชายณัชชา  ทองรวม
3. เด็กชายยอดชาย  ศรีกะชา
 
1. นายจักรี  อาษาดี
2. นางทิวา  อาษาดี
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทยิดา  ชะรารัมย์
2. นางสาวรัตนาพร  จันทะจิตต์
3. เด็กหญิงสุปรียา  อุปัญ
 
1. นายจักรี  อาษาดี
2. นางทิวา  อาษาดี