สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปัสสาคำ
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรพิมล  แก้วสากล
2. เด็กหญิงพิชญาภา  บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงอนุรดี  แสนศิลา
 
1. นางปิยะมาศ  หิตะรัตน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงพัชราพร  นุ่มมูล
2. นางสาวรพีพรรณ  รัตนนุชาญนัย
3. เด็กชายเพชรกล้า  รวมฤทธิ์
 
1. นางสาวถนอมจิตร์  จิตรไพศาลศรี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรสา  ทรัพย์อนันต์
 
1. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรชิตา  มนตรีวงษ์
 
1. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนพร  ทองโชติ
 
1. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  สนองผัน
 
1. นางสาวสุธิดา  โมนะ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชินวัตร  พูลอนันต์
 
1. นางสาวสุธิดา  โมนะ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงรัตวรรณ  พรมมา
 
1. นางสาวสุธิดา  โมนะ
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อินทนิล
2. เด็กหญิงพรชิตา  มนตรีวงษ์
3. เด็กหญิงรินรดา  ทองดี
4. เด็กหญิงเมษา  จีนเป็นวงค์
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
2. นางรุจิราภรณ์  ลิ้มรักษ์