สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิภาดา  คำวิจิตร์
 
1. นางปิยะมาศ  หิตะรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอลิษา  สินคง
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิ์มีศรี
2. เด็กชายเฉลิมราช  เจริญศรี
3. เด็กชายไอยรา  บุุญโต
 
1. นางสาวถนอมจิตร์  จิตรไพศาลศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  อุ่นแก้ว
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  วันทยา
3. เด็กชายรัฐนันท์  กำแพงใหญ่
 
1. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
2. นางสาวถนอมจิตร์  จิตรไพศาลศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์รวี  ศรีสิทธิ์
 
1. นางปิยะมาศ  หิตะรัตน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรสา  ทรัพย์อนันต์
 
1. นางปิยะมาศ  หิตะรัตน์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงชนันดา  แสงงาม
2. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  แซ่ตั้ง
 
1. นางรุจิราภรณ์  ลิ้มรักษ์
2. นางกรวรรณ  ไกรพินิจ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเมษา  จีนเป็นวงค์
 
1. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรวุฒิ  กำแพงใหญ่
 
1. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรินรดา  ทองดี
 
1. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภิชญา  เหล็กเพชร
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดารุณี  กำแพงใหญ่
 
1. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนัญญา  ศักดิ์สูง
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ประสานทอง
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรชนก  ปานมะเริง
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเขมิสรา  กำแพงใหญ่
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อินทนิล
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทองดี
2. เด็กหญิงชลธิชา  ปัสสาคำ
3. เด็กหญิงธนภรณ์  วิจารณ์
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองโทน
5. เด็กหญิงปณิดา  ปังสมทรัพย์
6. เด็กหญิงปภาวดี  มนตรีวงษ์
7. เด็กหญิงพรชนก  ปานมะเริง
8. เด็กหญิงสุพรรษา  คำหล้า
9. เด็กชายสุรวุฒิ  กำแพงใหญ่
 
1. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
2. นางลัดดา  เสาวกุล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทองดี
2. เด็กหญิงชนันดา  แสงงาม
3. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  แซ่ตั้ง
4. เด็กหญิงทิวาวัน  เทศลิ้นจี่
5. เด็กหญิงธนิกานต์  บุญจำนงค์
6. เด็กหญิงปณิดา  ปังสมทรัพย์
7. เด็กชายพงษ์พิศุทธิ์  คชรักษ์
8. เด็กหญิงยุพารัตน์  ประสานทอง
9. เด็กหญิงวันวิสา  สิงห์สกล
10. เด็กหญิงสุพรรษา  คำหล้า
11. เด็กชายสุรวุฒิ  กำแพงใหญ่
12. เด็กชายสุวรรณภูมิ  แอกประโคน
13. เด็กหญิงอนัญญา  ศักดิ์สูง
14. เด็กหญิงอภิชญา  เหล็กเพชร
15. เด็กหญิงเขมิสรา  กำแพงใหญ่
 
1. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
2. นางลัดดา  เสาวกุล
3. นายปฐมพงษ์  อริยะศิริวงศ์
4. นายสายชล  เสาวกุล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฉกรรจ์  พรมมา
2. เด็กชายชาตรี  พันธุริ
3. เด็กชายณัชดล  คำวิจิตร์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  วันทยา
5. นางสาวดารุณี  กำแพงใหญ่
6. เด็กชายทัศนพล  เข็มมงคล
7. นางสาวธนพร  ทองโชติ
8. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อินทนิล
9. เด็กชายธิติ  อินทนิน
10. เด็กหญิงพรชิตา  มนตรีวงษ์
11. เด็กหญิงรินรดา  ทองดี
12. นายวันชัย  ชื่นบาน
13. นายสุทธิพงษ์  คงชัย
14. เด็กหญิงอรสา  ทรัพย์อนันต์
15. เด็กหญิงเมษา  จีนเป็นวงค์
 
1. นางสาวสุนิสา  เรืองโสม
2. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
3. นางลัดดา  เสาวกุล
4. นายสายชล  เสาวกุล
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรชิตา  มนตรีวงษ์
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อินทนิล
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง 6 1. นายสุทธิพงษ์  คงชัย
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดารุณี  กำแพงใหญ่
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  วิทนา
2. เด็กชายธนภูมิ  อินทนิน
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทองทา
4. นายวรรธนะ  สุขสะอาด
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  แซ่เล้า
 
1. นางอุษณีย์  ยศวิลัย
2. นางสาวสุธิดา  โมนะ
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดารุณี  กำแพงใหญ่
2. นางสาวธนพร  ทองโชติ
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
2. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
 
27 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิธิฎา  จังสวัสดิ์
2. เด็กหญิงภัทรพร  เพ็งสุวรรณ
3. เด็กชายวรินทร  ช้างงา
 
1. นางสาวสุนิสา  เรืองโสม
2. นางจารุวรรณ  ยุทธหาญ