สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เจนจัดการ
 
1. นางสุดารัตน์  เชิดชู
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฉัตรดนัย  บัวแสงใส
2. เด็กชายปรัชญา  ช่วยการ
 
1. นางสาวพัชลีญา  ไชยขันธ์
2. นางวาสนา  ชุมพังงา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษิดิศ  รักษาทรัพย์
2. เด็กชายอนุชาติ  หนูดำ
 
1. นางวาสนา  ชุมพังงา
2. นางสุดารัตน์  เชิดชู
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีพัท  คำสุมาลี
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ปานแก้ว
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน  แมมขุนทด
2. เด็กหญิงธิติมา  สมจิตร
3. เด็กหญิงบุญฑิตา  สวนทอง
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หนูดำ
5. เด็กหญิงสุพรรณี  ภาษี
6. เด็กหญิงอริษา  หนูแดง
7. เด็กหญิงอัจฉรา  อังกระโทก
 
1. นางอุดม  บุญเรือน
2. นางพัชรี  ไชยกำบัง
3. นางสาวกาญจนาพร  เสียงกลม
4. นางปาลิดา  สินศิริ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายธราดล  วุธศรี
2. เด็กชายปัญวัฒน์  อยู่เกตุ
 
1. นายประสิทธิ์  ขวัญนอน
2. นายยุทธภูมิ  ดวงสุภา
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  บัวแสงใส
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ศิริเกษ
3. เด็กหญิงเกณิกา  ลุนอินทร์
 
1. นางวาสนา  ชุมพังงา
2. นางปาลิดา  สินสิริ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เชื้อคำเพ็ง
3. เด็กหญิงลภัสรดา  คงขาว
 
1. นายประสิทธิ์  ขวัญนอน
2. นางสาวณิชาพัฒณ์  ใจอาษา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงปาริณีย์  เรียบไทสงค์
3. เด็กชายปิยวัฒน์  จันทร์เสน่ห์
 
1. นายประสิทธิ์  ขวัญนอน
2. นางสาวณิชาพัฒณ์  ใจอาษา
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  นาคนุช
2. เด็กหญิงปิยะดา  ขงวน
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  หรื่อนุน
4. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  พรรณรักษ์
5. เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วแก่นคูณ
6. เด็กหญิงอรวรรณ  หนูแดง
 
1. นางวาสนา  ชุมพังงา
2. นางสุดารัตน์  เชิดชู
3. นางสาวพัชลีญา  ไชยขันธ์
 
11 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริดา  ทองดี
2. เด็กชายอดิศร  คุชิตา
3. เด็กหญิงอภิสรา  บริบูรณ์
 
1. นางสาวปรียานันท์  ดีดวงพันธ์
2. นางสุดารัตน์  เชิดชู
 
12 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายฐิติวัสส์  เกษา
2. เด็กหญิงพัณณิตา  สุพร
 
1. นางกนกพร  โภควัฒน์สกุล
2. นางสาวปรียานันท์  ดีดวงพันธ์
 
13 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริยากร  ใจเมือง
2. เด็กหญิงพรนภัส  บาลไธสง
3. เด็กชายวัชรพิพัฒน์  ภูมี
4. เด็กชายวีรพัฒน์  แก้วประโคน
5. เด็กชายอภิชัย  ลาโสเล
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ปานแก้ว
2. นางสาวพัชลีญา  ไชยขันธ์
3. นางสาวกาญจนาพร  เสียงกลม