สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เจนจัดการ
 
1. นางสุดารัตน์  เชิดชู
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฉัตรดนัย  บัวแสงใส
2. เด็กชายปรัชญา  ช่วยการ
 
1. นางสาวพัชลีญา  ไชยขันธ์
2. นางวาสนา  ชุมพังงา
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายธราดล  วุธศรี
2. เด็กชายปัญวัฒน์  อยู่เกตุ
 
1. นายประสิทธิ์  ขวัญนอน
2. นายยุทธภูมิ  ดวงสุภา