สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางแดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชา  คำขะ
2. เด็กชายมงคล  ตันสันเทียะ
3. เด็กหญิงศิริการณ์  ประจงจัด
 
1. นางวิไล  แก้ววิจิตร
2. นางสาวณัฐกานต์  ภูห้องไสย
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุณยานุช   ชาหอม
2. เด็กหญิงวรัญธร   ชัยพรหมมา
3. เด็กชายอนุชา   สมบัติหล้า
 
1. นางสาวนิตยา  เสนาวงศ์
2. นางอุทัย  พวงพุก
 
3 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  มาศพันธ์
2. เด็กหญิงภัณฑิรา   สายจันทร์
3. เด็กหญิงแพรวา   เจริญฐานะ
 
1. นางอุทัย  พวงพุก
2. นางสาวณัฐกานต์  ภูห้องไสย
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 80.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงนภาพร   เพ็ชรเปรี่ยม
2. เด็กหญิงวาสนา  เข็มทิพย์
3. เด็กหญิงสิรภัทร  ธัญญาหาร
 
1. นางวรลักษณ์  ใจบุญ
2. นางมุกดา  ก้อนทอง