สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบนาดี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายฉัตรชัย  ไกลศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนพล  ศรีณะรงค์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายพงศธร  เกตุพิบูลย์
 
1. นางพรรณพรรษ  โชติทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มากยิ่ง
2. เด็กหญิงนิสิตา  สร้อยรอด
3. เด็กหญิงพรพิมล  จันทะพันธ์
4. เด็กหญิงศรีประภา  พวงยอด
5. เด็กหญิงสุวณี  แสนกระจาย
 
1. นางสาวสรารัตน์  ศิรินัย
2. นายวรวุฒิ  อัมภรัตน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.5 เงิน 14 1. เด็กหญิงพรพิชญา  ชาภักดี
 
1. นายวรวุฒิ  อัมภรัตน์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเย็นฤดี  แท่นศิลา
 
1. นางสาววิลิปดา   คำโส
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายก้องภพ  ทองวัน
2. เด็กชายจิรภัทร  วิริยธรรม
3. เด็กชายณฐวัฒน์  โยรัมย์
4. เด็กชายธนากร  สิงห์สนิท
5. เด็กชายปฏิภาณ  วงค์คำปา
6. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  เรียบร้อย
 
1. นายชิษณูพงษ์  ศรีเมือง
2. นางสาวอรุณรัตน์  บุ่งนาม
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ศรีประหลาด
2. เด็กชายธีรเทพ  บุญสม
3. เด็กชายนัทกร  สุพล
4. เด็กชายพงศธร  เพ็ดตะกั่ว
5. เด็กชายรัชชานนท์  กิ่งผา
6. เด็กชายเดชา  วรรณสิงห์
 
1. นายวรวุฒิ  อัมภรัตน์
2. นายชิษณูพงษ์  ศรีเมือง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงปลายฝัน  จรรยาศิริ
2. เด็กหญิงพรพิมล  ศรีเตชะ
3. เด็กหญิงวชิรญา  เทียนสำโรง
 
1. นางพรรณพรรษ  โชติทอง
2. นางสาวอรุณรัตน์  บุ่งนาม
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงนงนภัส  กิ่งคูณ
2. เด็กหญิงพนิดา  หนักแน่น
3. เด็กหญิงอรวรรณ  อินธิเดช
 
1. นางพรรณพรรษ  โชติทอง
2. นางสาวอรุณรัตน์  บุ่งนาม
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนวัฒน์  หวันทา
2. เด็กชายภานุเดช  เลิศนา
3. เด็กชายวรานนท์  ศรีลาคำ
 
1. นายพิทักษ์  สาริยา
2. นายวรวุฒิ  อัมภรัตน์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรวินทร์  สมโภชน์
2. เด็กหญิงกัญญา  ทูเกาะพลุก
3. เด็กชายศักดิ์  แท่นศิลา
 
1. นายพิทักษ์  สาริยา
2. นายวรวุฒิ  อัมภรัตน์
 
12 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนันฐิตา  ไอยลา
 
1. นางสาวสรารัตน์  ศิรินัย
 
13 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริยา  นุชศิริ
 
1. นางสาวสรารัตน์  ศิรินัย
 
14 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปัญญา  แก้วมล
 
1. นางสาวสรารัตน์  ศิรินัย
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กชายจารุเดช  ทองวัน
 
1. นางสาวสรารัตน์  ศิรินัย
 
16 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำแพง
 
1. นายวรวุฒิ  อัมภรัตน์