สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบนาดี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มากยิ่ง
2. เด็กหญิงนิสิตา  สร้อยรอด
3. เด็กหญิงพรพิมล  จันทะพันธ์
4. เด็กหญิงศรีประภา  พวงยอด
5. เด็กหญิงสุวณี  แสนกระจาย
 
1. นางสาวสรารัตน์  ศิรินัย
2. นายวรวุฒิ  อัมภรัตน์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเย็นฤดี  แท่นศิลา
 
1. นางสาววิลิปดา   คำโส
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายก้องภพ  ทองวัน
2. เด็กชายจิรภัทร  วิริยธรรม
3. เด็กชายณฐวัฒน์  โยรัมย์
4. เด็กชายธนากร  สิงห์สนิท
5. เด็กชายปฏิภาณ  วงค์คำปา
6. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  เรียบร้อย
 
1. นายชิษณูพงษ์  ศรีเมือง
2. นางสาวอรุณรัตน์  บุ่งนาม
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงนงนภัส  กิ่งคูณ
2. เด็กหญิงพนิดา  หนักแน่น
3. เด็กหญิงอรวรรณ  อินธิเดช
 
1. นางพรรณพรรษ  โชติทอง
2. นางสาวอรุณรัตน์  บุ่งนาม
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรวินทร์  สมโภชน์
2. เด็กหญิงกัญญา  ทูเกาะพลุก
3. เด็กชายศักดิ์  แท่นศิลา
 
1. นายพิทักษ์  สาริยา
2. นายวรวุฒิ  อัมภรัตน์
 
6 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำแพง
 
1. นายวรวุฒิ  อัมภรัตน์