สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนะรัชต์  นิลนิตย์
2. เด็กชายสิทธินนท์  ชะตารัมย์
 
1. นายสุริยา  คเรณธร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จันพิมล
2. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  มาลีบำรุง
3. เด็กหญิงปวีณา  สาคร
 
1. นางกรรณิการ์  นวลงาม
2. นางศุภจิตต์  หงษา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงฮ๊อด  กำจร
 
1. นางสาวมาลัยพร  พันทอง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73.66 เงิน 8 1. เด็กชายปภาวิชญ์  นวลงาม
 
1. นางสาวเรวดี  ตันประสาท
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  ชุ่มเสนา
 
1. นางสาวเรวดี  ตันประสาท
 
6 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 -    
7 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูริภัทร  ชำนาญจิต
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ทองดีเจริญ