สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งตาสา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทำมา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เอมแย้ม
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์วรดี
4. เด็กหญิงมนนิสา  ทองดี
5. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  สะเภา
6. เด็กหญิงวรพรรณ  วงค์เมือง
7. เด็กหญิงวรรณภา  มากพันที
8. เด็กหญิงศิริวิมล  พรหมบิน
9. เด็กหญิงสุกัญญา  สาคร
10. เด็กหญิงอุษามณี  วงษาพรม
 
1. นายนิรุต  ทุนดี
2. นางสาวทิพารัตน์  เนาวลักษ์
3. นางสาววีรกานต์  พุทธรักษา