สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงสโรชา  สุธาธรรม
 
1. นางนันทา  รอดพันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โอนอก
2. เด็กชายมีชัย  วาจาดี
 
1. นายสมบูรณ์  โคนเคน
2. นางบุษราคัม  ศิริเมือง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤติพร  ปู่ธิรัตน์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  มาประโคน
3. เด็กหญิงพิญดา  ดีเดิม
4. เด็กหญิงวิชญาพร  เอี่ยมโอษฐ์
5. เด็กหญิงเกตน์นิภา  งามเงา
 
1. นางสาววราภรณ์  และไหม
2. นางภรดี  โภคา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงนิดานุช   อุทานิต
2. เด็กชายบุญมี  ศิริมณฑา
 
1. นางศิวพร  อนุศิริ
2. นางสาวนุชจรีย์  วัฒนพงษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.6 ทอง 7 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  พัทชรี
2. เด็กหญิงองค์อร  แก้วดอนรี
 
1. นางศิวพร  อนุศิริ
2. นางสาวนุชจรีย์  วัฒนพงษ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วชิวิทยะกุล
2. เด็กหญิงขวัญจิต  ลาไธสง
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงค์หนายโกฏ
4. เด็กหญิงนภัสสร  จงใจเทศ
5. เด็กหญิงนฤพร  อ่อนน้อม
6. เด็กหญิงปฐมวรรณ  แสงรัมย์
7. เด็กหญิงปณิตา  จะพีรัมย์
8. เด็กหญิงวีรภรณ์  ฝอดสูงเนิน
9. เด็กหญิงศศิกานต์  รูปขำ
10. เด็กหญิงอรวรรณ  จรรยาขาม
 
1. นางศิวพร  อนุศิริ
2. นางวาทินี  เจริญชัย
3. นายอมรชัย  ชาดาเม็ก
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ชุมทอง
 
1. นางสาวเนตรา  โชติรัตนพิทักษ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิรนันท์  นนทิจันทร์
 
1. นางสาวเนตรา  โชติรัตนพิทักษ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงนภัสกร  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวเนตรา  โชติรัตนพิทักษ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 79.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงวีรภรณ์  ฝอดสูงเนิน
 
1. นางสาวเนตรา  โชติรัตนพิทักษ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวรรณพร  ศรีพระจันทร์
 
1. นางสาวเนตรา  โชติรัตนพิทักษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงศศิกานต์  รูปขำ
 
1. นางสาวเนตรา  โชติรัตนพิทักษ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุษกร  เจริญผล
 
1. นางสาวเนตรา  โชติรัตนพิทักษ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เข็มทอง
 
1. นางสาวเนตรา  โชติรัตนพิทักษ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัฐฐินันท์  สินชัย
 
1. นางสาวเนตรา  โชติรัตนพิทักษ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายภัทรพงษ์  นฤภัย
 
1. นางสาวเนตรา  โชติรัตนพิทักษ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 79.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงอดิภา  สมยา
 
1. นางสาวเนตรา  โชติรัตนพิทักษ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิต  ลาไธสง
 
1. นางสาวเนตรา  โชติรัตนพิทักษ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายญาณุวัฒน์  ชมฉิม
 
1. นางสาวจรรจรีย์  ดาวใสย์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  นนทีจันทร์
 
1. นายวิภพ  กองชุมพล
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนีรชา  สุวรรณ์
 
1. นางวาทินี  เจริญชัย
2. นางบุษราคัม  ศิริเมือง
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ไพรวัลย์
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  แพงคำอ้วน
 
1. นางภรดี  โภคา
2. นางสาววราภรณ์  และไหม
 
23 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนันท์  จรูญผล
2. เด็กชายธิติพงษ์  สัญญารัตน์
3. เด็กชายธีระภาพ  สาลีวัน
 
1. นางภรดี  โภคา
2. นางสาวปนัดดา  เดชพลมาตย์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทศูนย์
2. เด็กหญิงนภัสกร  อ่อนคำ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ลินไทร
 
1. นายสมบูรณ์  โคนเคน
2. นายสุวิทย์  ลิ้มเจริญ
 
25 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจือจันทร์
2. เด็กหญิงวิชุดา  โคลงพิมาย
3. เด็กหญิงอภิญญา  รุ่งแสง
 
1. นางสาวอัมไพพันธุ์  นาคสมพันธุ์
2. นายสมบูรณ์  โคนเคน