สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 13 1. เด็กชายณัฐพงศ์   พูลผล
2. เด็กชายนนทพัทธ์   ผิวศรี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   แสงสุข
2. นางสาวเจนจิรา  บุญตามทัน
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายชัชชัย  ภูบุญล้น
2. เด็กชายอานัส  ลอมะเละ
3. เด็กชายเด็กหญิงกัณฑิมา  กุลจันทร์
 
1. นายจักรี  ชินนะบุตร
2. นางสาวเจนจิรา  บุญตามทัน
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนเรศน์   คงสวัสดิ์
2. เด็กชายอภิชาติ   ชินะภา
 
1. นายอภิชาติ   พรมสอน
2. นางสาวฐิภารัตน์   สมสมัย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงจินดาพร   ราศี
 
1. นางชลนิชา   ทั้งจันทร์แดง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงนภัสสร   ไพรชาติ
2. เด็กชายปภัชพล   ตันเฮงฮวด
 
1. นายปัญญา   เต็มจิตร
2. นางชลนิชา   ทั้งจันทร์แดง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงต้อย  ต้อย
2. เด็กหญิงพลอยริน   ธรรมมะ
3. เด็กชายภูพาน   ธรรมมะ
 
1. นางสาวชิดกมล   ยะสุรินทร์
2. นางสาวสุทธิจิตร   สุวรรณโพธิ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายกรวีร์   ทองคำชู
 
1. นายสมพร   ไทรศาศวัต
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี   สูงชัยภูมิ
 
1. นายสมพร   ไทรศาศวัต
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญฤดี   สูงชัยภูมิ
 
1. นายสมพร   ไทรศาศวัต
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชรี    สว่างศรี
 
1. นางสาวฐิภารัตน์   สมสมัย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์   เข็มลาย
 
1. นางสาวฐิภารัตน์   สมสมัย
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพลวัฒน์   โสดา
 
1. นางสาวฐิภารัตน์   สมสมัย
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษดา   จันทร์ดาษ
2. เด็กชายเริง  เริง
 
1. นางสาววรรณภา   พลเรือง
2. นางสาวเบญจวรรณ   อาวสันเทียะ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา   บำรุง
2. เด็กหญิงธีราพร   จันทนี
3. เด็กหญิงปูชนีย์  อ้นขวัญเมือง
4. เด็กหญิงวนัสนันท์   เปี่ยมแจง
5. เด็กหญิงอภิญญา   หล้าสมบูรณ์
6. เด็กหญิงแพรวพรรณ   คำขะ
 
1. นายปัญญา   เต็มจิตร
2. นางสาวสุทธิจิตร   สุวรรณโพธิ์
3. นางบรรจง   ไทรศาศวัต
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร   บุญมี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ช่วยรักษา
3. เด็กหญิงชลธิชา   สมชัยศักดิ์
4. เด็กหญิงนลิน   สินนา
5. เด็กหญิงมณีรัตน์   ราศี
6. เด็กหญิงเกตวรินทร์  ใหม่เจริญ
 
1. นายปัญญา   เต็มจิตร
2. นางบรรจง   ไทรศาศวัต
3. นางสาวสุทธิจิตร   สุวรรณโพธิ์
 
16 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แซ่หยง
2. เด็กหญิงธิดาพร   ทองวิจิตร
3. เด็กหญิงบุญรักษา   ศิริจันทนันท์
 
1. นายปัญญา   เต็มจิตร
2. นางบรรจง   ไทรศาศวัต
 
17 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธีราพร   จันทนี
2. เด็กหญิงภัทรวดี   บุญมา
 
1. นายปัญญา   เต็มจิตร
2. นางบรรจง   ไทรศาศวัต
 
18 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   เป้าสมศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา   หาญเสมอ
3. เด็กหญิงณัทกาต์   โถมสันเทียะ
 
1. นายปัญญา   เต็มจิตร
2. นางบรรจง   ไทรศาศวัต
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงปูชนีย์   อ้นขวัญเมือง
3. เด็กหญิงสุประภาวี  สัมผัสศิลป์
 
1. นายปัญญา   เต็มจิตร
2. นางบรรจง   ไทรศาศวัต
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลันธร   ทองโทน
2. เด็กชายธงชาติ   ภูบุญล้น
3. เด็กชายอนุภัทร   ทองดี
 
1. นายปัญญา   เต็มจิตร
2. นางบรรจง   ไทรศาศวัต
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 76.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงกชกร   จำพานิชย์
2. เด็กหญิงชาลิสา  อุดร
3. เด็กหญิงณัฐนิชา   สมชัยศักดิ์
 
1. นายปัญญา   เต็มจิตร
2. นางบรรจง   ไทรศาศวัต
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัชริดา   เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กหญิงวิจิตรา  สูงชัยภูมิ
3. เด็กหญิงสุพรรษา   เจริญศรี
 
1. นายปัญญา   เต็มจิตร
2. นางบรรจง   ไทรศาศวัต
 
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงจีราวรรณ   สูงชัยภูมิ
2. เด็กชายทินกร  คงสวัสดิ์
3. เด็กหญิงมณีภัสสร   แซ่โคว้
 
1. นางสาวสุทธิจิตร   สุวรรณโพธิ์
2. นางสาวชิดกมล   ยะสุรินทร์
 
24 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชมน   จำพานิชย์
2. เด็กชายธัญษา   จันทรดาษ
 
1. นางสาวณัชรดาวรรณ์   อภิรัชตะธนกุล
2. นางชลนิชา   ทั้งจันทร์แดง
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอธิพงษ์   คงสวัสดิ์
 
1. นางสาวณัชรดาวรรณ์   อภิรัชตะธนกุล
 
26 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัชพล   นิ่มเอนก
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ไทยเจริญ
3. เด็กชายพิชัยวัฒน์   ไทยเจริญ
 
1. นายจักรี   ชินนะบุตร
2. นางสาวณัชรดาวรรณ์   อภิรัชตะธนกุล
 
27 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงศ์   ไทยเจริญ
2. เด็กชายทรงภพ   ผิวนวล
3. เด็กชายสุวรรณชัย   สัวรัมย์
 
1. นางสาวเจนจิรา   บุญตามทัน
2. นางสาวณัชรดาวรรณ์   อภิรัชตะธนกุล
 
28 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรินธิดา   ขำน้อย
2. เด็กหญิงเกศราพร   อ้นขวัญเมือง
 
1. นางสาวณัชรดาวรรณ์   อภิรัชตะธนกุล
2. นางสาวเจนจิรา   บุญตามทัน
 
29 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประภากร   แสงไสย
2. เด็กชายพงศกร   ประดับเพชร
 
1. นางสาวณัชรดาวรรณ์   อภิรัชตะธนกุล
2. นางสาววรรณภา  พลเรือง