สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนเรศน์   คงสวัสดิ์
2. เด็กชายอภิชาติ   ชินะภา
 
1. นายอภิชาติ   พรมสอน
2. นางสาวฐิภารัตน์   สมสมัย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงนภัสสร   ไพรชาติ
2. เด็กชายปภัชพล   ตันเฮงฮวด
 
1. นายปัญญา   เต็มจิตร
2. นางชลนิชา   ทั้งจันทร์แดง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชรี    สว่างศรี
 
1. นางสาวฐิภารัตน์   สมสมัย
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 76.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงกชกร   จำพานิชย์
2. เด็กหญิงชาลิสา  อุดร
3. เด็กหญิงณัฐนิชา   สมชัยศักดิ์
 
1. นายปัญญา   เต็มจิตร
2. นางบรรจง   ไทรศาศวัต
 
5 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงศ์   ไทยเจริญ
2. เด็กชายทรงภพ   ผิวนวล
3. เด็กชายสุวรรณชัย   สัวรัมย์
 
1. นางสาวเจนจิรา   บุญตามทัน
2. นางสาวณัชรดาวรรณ์   อภิรัชตะธนกุล