สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงจินดาพร   ราศี
 
1. นางชลนิชา   ทั้งจันทร์แดง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงต้อย  ต้อย
2. เด็กหญิงพลอยริน   ธรรมมะ
3. เด็กชายภูพาน   ธรรมมะ
 
1. นางสาวชิดกมล   ยะสุรินทร์
2. นางสาวสุทธิจิตร   สุวรรณโพธิ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายกรวีร์   ทองคำชู
 
1. นายสมพร   ไทรศาศวัต
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี   สูงชัยภูมิ
 
1. นายสมพร   ไทรศาศวัต
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญฤดี   สูงชัยภูมิ
 
1. นายสมพร   ไทรศาศวัต
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์   เข็มลาย
 
1. นางสาวฐิภารัตน์   สมสมัย
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษดา   จันทร์ดาษ
2. เด็กชายเริง  เริง
 
1. นางสาววรรณภา   พลเรือง
2. นางสาวเบญจวรรณ   อาวสันเทียะ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา   บำรุง
2. เด็กหญิงธีราพร   จันทนี
3. เด็กหญิงปูชนีย์  อ้นขวัญเมือง
4. เด็กหญิงวนัสนันท์   เปี่ยมแจง
5. เด็กหญิงอภิญญา   หล้าสมบูรณ์
6. เด็กหญิงแพรวพรรณ   คำขะ
 
1. นายปัญญา   เต็มจิตร
2. นางสาวสุทธิจิตร   สุวรรณโพธิ์
3. นางบรรจง   ไทรศาศวัต
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร   บุญมี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ช่วยรักษา
3. เด็กหญิงชลธิชา   สมชัยศักดิ์
4. เด็กหญิงนลิน   สินนา
5. เด็กหญิงมณีรัตน์   ราศี
6. เด็กหญิงเกตวรินทร์  ใหม่เจริญ
 
1. นายปัญญา   เต็มจิตร
2. นางบรรจง   ไทรศาศวัต
3. นางสาวสุทธิจิตร   สุวรรณโพธิ์
 
10 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แซ่หยง
2. เด็กหญิงธิดาพร   ทองวิจิตร
3. เด็กหญิงบุญรักษา   ศิริจันทนันท์
 
1. นายปัญญา   เต็มจิตร
2. นางบรรจง   ไทรศาศวัต
 
11 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   เป้าสมศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา   หาญเสมอ
3. เด็กหญิงณัทกาต์   โถมสันเทียะ
 
1. นายปัญญา   เต็มจิตร
2. นางบรรจง   ไทรศาศวัต
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงปูชนีย์   อ้นขวัญเมือง
3. เด็กหญิงสุประภาวี  สัมผัสศิลป์
 
1. นายปัญญา   เต็มจิตร
2. นางบรรจง   ไทรศาศวัต
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลันธร   ทองโทน
2. เด็กชายธงชาติ   ภูบุญล้น
3. เด็กชายอนุภัทร   ทองดี
 
1. นายปัญญา   เต็มจิตร
2. นางบรรจง   ไทรศาศวัต
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัชริดา   เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กหญิงวิจิตรา  สูงชัยภูมิ
3. เด็กหญิงสุพรรษา   เจริญศรี
 
1. นายปัญญา   เต็มจิตร
2. นางบรรจง   ไทรศาศวัต
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงจีราวรรณ   สูงชัยภูมิ
2. เด็กชายทินกร  คงสวัสดิ์
3. เด็กหญิงมณีภัสสร   แซ่โคว้
 
1. นางสาวสุทธิจิตร   สุวรรณโพธิ์
2. นางสาวชิดกมล   ยะสุรินทร์
 
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชมน   จำพานิชย์
2. เด็กชายธัญษา   จันทรดาษ
 
1. นางสาวณัชรดาวรรณ์   อภิรัชตะธนกุล
2. นางชลนิชา   ทั้งจันทร์แดง
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอธิพงษ์   คงสวัสดิ์
 
1. นางสาวณัชรดาวรรณ์   อภิรัชตะธนกุล
 
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัชพล   นิ่มเอนก
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ไทยเจริญ
3. เด็กชายพิชัยวัฒน์   ไทยเจริญ
 
1. นายจักรี   ชินนะบุตร
2. นางสาวณัชรดาวรรณ์   อภิรัชตะธนกุล
 
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรินธิดา   ขำน้อย
2. เด็กหญิงเกศราพร   อ้นขวัญเมือง
 
1. นางสาวณัชรดาวรรณ์   อภิรัชตะธนกุล
2. นางสาวเจนจิรา   บุญตามทัน
 
20 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประภากร   แสงไสย
2. เด็กชายพงศกร   ประดับเพชร
 
1. นางสาวณัชรดาวรรณ์   อภิรัชตะธนกุล
2. นางสาววรรณภา  พลเรือง