สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 19 1. เด็กชายกวิน  ภู่พันธุ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  กิจภักดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกวินนา  ภู่พันธุ์
2. เด็กหญิงพรวิลัย  พิมเสน
 
1. นางเยาวภา  มารวย
2. นางสาวขนิษฐา  กิจภักดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนกฤติ  ลิ้มสวัสดิ์
 
1. นางสุรารักษ์  ระกาศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิชนันท์  ไชยโคตร
 
1. นายโสภณ  เยี่ยงสอน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  พุ่มแพรพันธ์
2. เด็กชายนนทกิต  แซ่ฝาง
 
1. นางจิราภรณ์  โพธิสอน
2. นายโสภณ  เยี่ยงสอน
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงพิชญาภา  จงใจงาม
2. เด็กหญิงศิญาภรณ์  พระพายพาน
 
1. นายสุจินดา  หาญประเสริฐ
2. นางสาวลักขณา  ท้วมพงษ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤติกา  แซ่ซิ้ม
 
1. นางสาวลักขณา  ท้วมพงษ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 43.7 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ฉิมทัด
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สุคำภา
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงชลธิชา  พุ่มมาลา
2. เด็กชายวอน  นาวัน
3. เด็กหญิงอัญชัน  พรมงาม
 
1. นางเยาวภา  มารวย
2. นางสาวอมรรัตน์  รุ่งเรือง
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณธิญา  เชิดชู
2. เด็กชายเทพ  -
3. เด็กชายเอกรินทร์  พระพายพาน
 
1. นางสุรารักษ์  ระกาศรี
2. นางจิราภรณ์  โพธิสอน