สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 19 1. เด็กชายกวิน  ภู่พันธุ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  กิจภักดี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงพิชญาภา  จงใจงาม
2. เด็กหญิงศิญาภรณ์  พระพายพาน
 
1. นายสุจินดา  หาญประเสริฐ
2. นางสาวลักขณา  ท้วมพงษ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงชลธิชา  พุ่มมาลา
2. เด็กชายวอน  นาวัน
3. เด็กหญิงอัญชัน  พรมงาม
 
1. นางเยาวภา  มารวย
2. นางสาวอมรรัตน์  รุ่งเรือง