สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงปนัสยา  ฮวดวิเศษ
 
1. นางสาววิลาวรรณ  วงษ์แก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 49.5 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงภัทรวดี  เนียนทะศาสตร์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สุดเสน่หา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สรวมศิริ
 
1. นางวิลาวรรณ  วงษ์แก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จรพินิจ
 
1. นางวิลาวรรณ  วงษ์แก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงธนาวดี  สีดี
 
1. นางวิลาวรรณ  วงษ์แก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปวีร์รตา  ชุ่มมา
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เรืองเกษม
3. เด็กหญิงภัทธิรา   เกตุพัฒน์
 
1. นางสุณี  โคตะมะ
2. นางสาวพัชรินทร์  สุดเสน่หา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 62.1 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จงนายก
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  สุขสีตรี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  พึ่งพรหม
 
1. นางวิลาวรรณ  วงษ์แก้ว
2. นางสาวพัชรินทร์  สุดเสน่หา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  โคทัด
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทะกูล
 
1. นางสุพร  เมี้ยนศิริ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิ่นนภัส  แสนศึก
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สวัสดี
 
1. นางวิลาวรรณ  วงษ์แก้ว
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวรรณรดา  ชำนาญศิลป์
 
1. นางสาวบรรจง  มนต์กสิสูตร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสุริศา  ไชยอุป
 
1. นางสาวบรรจง  มนต์กสิสูตร
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทอง
2. เด็กหญิงชนกานต์  ประศรีพัฒน์
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  จุ้ยเจริญ
 
1. นางอภิญญา  แสงศรี
2. นายอนันต์  นาเจริญ
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจรรยมณฑ์  สอนศิลป์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทรารักษ์
3. เด็กชายศุภวิชญ์  มาบุตดา
 
1. นางอภิญญา  แสงศรี
2. นายอนันต์  นาเจริญ
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกานตพงศ์  มุงเฟีย
2. เด็กชายธรรมนูญ  ศรีวงษ์
 
1. นายอนันต์  นาเจริญ
2. นางอภิญญา  แสงศรี
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64.96 ทองแดง 6 1. เด็กชายจักรพงษ์  สาโร
2. เด็กชายรัชชนนท์  เมาแสง
 
1. นายวรุต  มะติมุ
2. นายอนันต์  นาเจริญ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  อ้อนประเสริฐ
2. เด็กหญิงปรวีร์  มาศิริ
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  หลิมวิลัย
4. เด็กหญิงมุกดาเพชร  ชอบบรรเลง
5. เด็กหญิงลวิตรา  วงษ์ไพศาล
 
1. นายชุมพล  สิทธิ
2. นางสาวกนกพร  นพพะ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74.6 เงิน 8 1. เด็กชายจักรกฤษ  เอ็นมาก
2. เด็กชายชยกฤษ  ด้วงคำจันทร์ฺ
3. เด็กชายชัยชนะ  พรมตะ
4. เด็กชายดิฐษกร  ชุมพินิจ
5. เด็กชายนภัส  บัวละคร
 
1. นายชุมพล  สิทธิ
2. นางสาวกนกพร  นพพะ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงอาทิตย์จญา  เรืองศรี
 
1. นางสมบูรณ์  ศักดิ์ศรีวัฒนา
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชิณธนเศรษฐ
 
1. นางสมบูรณ์  ศักดิ์ศรีวัฒนา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายจิรายุ  เบ้าตุ้ม
2. เด็กหญิงอธิฏญา  ตันเจริญ
 
1. นางสุณี  โคตะมะ
2. นางสาวฐิตารีย์  จันทร์ไพร
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายวชิรวิทย์  จอมพรมมิล
2. เด็กหญิงวนิดา  สกุณา
 
1. นางสาวฐิตารีย์  จันทร์ไพร
2. นางอภิญญา  แสงศรี
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  นิจสินธุ์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  สมวิจิตร
3. เด็กหญิงนันทกานต์  มากทรัพย์
4. เด็กหญิงปาณิศา  รุ่งศิริ
5. เด็กหญิงปานวาด  หวังแลกกลาง
6. เด็กหญิงพาขวัญ  วัฒนภูมิ
7. เด็กหญิงพิชญา  ไชยเชษฐ
8. เด็กหญิงวิรดา  แก้วยานะ
9. เด็กหญิงสุพรรษา  -
10. เด็กหญิงสุภาวดี  ม่วงขาว
 
1. นางสุพร  เมี้ยนศิริ
2. นางสาวฉัตรกมล  ตันชุน
3. นายวิชิต  สุขสันติกูล
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายธีรภัทร  ธนสารธรรม
2. เด็กชายภูริภัทร  กงสุล
 
1. นางสาวบรรจง  มนต์กสิสูตร
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 15 1. เด็กชายอรุชา  บุญเรือง
 
1. นางสาวสุมาลี  สะโรบล
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงพัชษา  คงประเสริฐ
 
1. นายชุมพล  สิทธิ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิณณภัต  อ้นบำรุง
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีชาติ
3. เด็กหญิงลลิตา  อ้นใจธรรม
 
1. นางสาวสุมาลี  สะโรบล
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุธารัตน์  เมฆอรุณ
 
1. นายสันติ  ไทยนาพา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุตศรา  เป็นผลดี
 
1. นายสันติ  ไทยนาพา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงเกวลิน  ลี้โชติ
 
1. นายสันติ  ไทยนาพา
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  สำอางอินทร์
 
1. นายสันติ  ไทยนาพา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณรดา  ชำนาญศิลป์
 
1. นายสันติ  ไทยนาพา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงตรีนุช  มากทรัพย์
 
1. นายสันติ  ไทยนาพา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงสวรรยา  อ่อนพุทธา
 
1. นางสาวสุนิษา  หอมรินทร์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงจามิกรณ์  แอกสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุุนิษา  หอมรินทร์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 48.8 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  นามบุญ
 
1. นางสาวฐิตารีย์  จันทร์ไพร
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริมุกดา  คู่กระสังข์
 
1. นางสาวฐิตารีย์  จันทร์ไพร
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงเจริญรัตน์  ชูศรี
 
1. นางสาวฐิตารีย์  จันทร์ไพร
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายชลิตพล  สุนทร
2. เด็กชายประกรณ์ชัย  ดวงพิลา
3. เด็กชายปวริศ  ศิสี
4. เด็กชายภควัต  ชมเจริญ
5. เด็กชายรัชชานนท์  ใจเย็น
6. เด็กชายอนุพัฒน์  ไสยกุล
 
1. นายวิชิต  สุขสันติกูล
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  เกื้อหนองขุ่น
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิคัมพร  -
2. เด็กหญิงภารตี  เจริญศิลป์
3. เด็กหญิงรัชนีกร  พินำลาภ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สุดเสน่หา
2. นางอรุณี  สิทธิ
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอชิระ  เจ็งศิริ
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  พละสาร
 
1. นายวรุต  มะติมุ
2. นางสาวฉัตรกมล  ตันชุน
 
41 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนรเศรษฐ์  คัชชิมา
2. เด็กชายปรีดี  พรหมเจริญ
3. เด็กชายสิทธินนท์  บุญเรืองพะเนา
 
1. นายอนันต์  นาเจริญ
2. นายวิชิต  สุขสันติกูล
 
42 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชรพล  พลพิทักษ์
2. เด็กชายศุภกร  พ่วงศิริ
3. เด็กชายอำมรินทร์  คะชะเสน
 
1. นายวรุต  มะติมุ
2. นางอภิญญา  แสงศรี
 
43 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนครินทร์  ทรารักษ์
2. เด็กชายนเรศ  ลิ้มนิยม
3. เด็กชายปรีดี  พรหมเจริญ
 
1. นายอนันต์  นาเจริญ
2. นางวิลาวรรณ  วงษ์แก้ว
 
44 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิชัย  สมบูรณ์
 
1. นางสมบูรณ์  ศักดิ์ศรีวัฒนา
 
45 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพานัน  จันทเสน
 
1. นางสมบูรณ์  ศักดิ์ศรีวัฒนา
 
46 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพานัน  จันทเสน
 
1. นางสมบูรณ์  ศักดิ์ศรีวัฒนา
 
47 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพงศกร  เพิ่มผล
2. เด็กชายสาละวิน  แสงศร
 
1. นางสมบูรณ์  ศักดิ์ศรีวัฒนา