สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปวีร์รตา  ชุ่มมา
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เรืองเกษม
3. เด็กหญิงภัทธิรา   เกตุพัฒน์
 
1. นางสุณี  โคตะมะ
2. นางสาวพัชรินทร์  สุดเสน่หา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 62.1 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จงนายก
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  สุขสีตรี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  พึ่งพรหม
 
1. นางวิลาวรรณ  วงษ์แก้ว
2. นางสาวพัชรินทร์  สุดเสน่หา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64.96 ทองแดง 6 1. เด็กชายจักรพงษ์  สาโร
2. เด็กชายรัชชนนท์  เมาแสง
 
1. นายวรุต  มะติมุ
2. นายอนันต์  นาเจริญ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายจิรายุ  เบ้าตุ้ม
2. เด็กหญิงอธิฏญา  ตันเจริญ
 
1. นางสุณี  โคตะมะ
2. นางสาวฐิตารีย์  จันทร์ไพร
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายธีรภัทร  ธนสารธรรม
2. เด็กชายภูริภัทร  กงสุล
 
1. นางสาวบรรจง  มนต์กสิสูตร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงจามิกรณ์  แอกสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุุนิษา  หอมรินทร์