สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จรพินิจ
 
1. นางวิลาวรรณ  วงษ์แก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทอง
2. เด็กหญิงชนกานต์  ประศรีพัฒน์
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  จุ้ยเจริญ
 
1. นางอภิญญา  แสงศรี
2. นายอนันต์  นาเจริญ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74.6 เงิน 8 1. เด็กชายจักรกฤษ  เอ็นมาก
2. เด็กชายชยกฤษ  ด้วงคำจันทร์ฺ
3. เด็กชายชัยชนะ  พรมตะ
4. เด็กชายดิฐษกร  ชุมพินิจ
5. เด็กชายนภัส  บัวละคร
 
1. นายชุมพล  สิทธิ
2. นางสาวกนกพร  นพพะ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงอาทิตย์จญา  เรืองศรี
 
1. นางสมบูรณ์  ศักดิ์ศรีวัฒนา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 15 1. เด็กชายอรุชา  บุญเรือง
 
1. นางสาวสุมาลี  สะโรบล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุธารัตน์  เมฆอรุณ
 
1. นายสันติ  ไทยนาพา
 
7 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพานัน  จันทเสน
 
1. นางสมบูรณ์  ศักดิ์ศรีวัฒนา