สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงปนัสยา  ฮวดวิเศษ
 
1. นางสาววิลาวรรณ  วงษ์แก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงธนาวดี  สีดี
 
1. นางวิลาวรรณ  วงษ์แก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  โคทัด
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทะกูล
 
1. นางสุพร  เมี้ยนศิริ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิ่นนภัส  แสนศึก
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สวัสดี
 
1. นางวิลาวรรณ  วงษ์แก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจรรยมณฑ์  สอนศิลป์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทรารักษ์
3. เด็กชายศุภวิชญ์  มาบุตดา
 
1. นางอภิญญา  แสงศรี
2. นายอนันต์  นาเจริญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  อ้อนประเสริฐ
2. เด็กหญิงปรวีร์  มาศิริ
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  หลิมวิลัย
4. เด็กหญิงมุกดาเพชร  ชอบบรรเลง
5. เด็กหญิงลวิตรา  วงษ์ไพศาล
 
1. นายชุมพล  สิทธิ
2. นางสาวกนกพร  นพพะ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายวชิรวิทย์  จอมพรมมิล
2. เด็กหญิงวนิดา  สกุณา
 
1. นางสาวฐิตารีย์  จันทร์ไพร
2. นางอภิญญา  แสงศรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  นิจสินธุ์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  สมวิจิตร
3. เด็กหญิงนันทกานต์  มากทรัพย์
4. เด็กหญิงปาณิศา  รุ่งศิริ
5. เด็กหญิงปานวาด  หวังแลกกลาง
6. เด็กหญิงพาขวัญ  วัฒนภูมิ
7. เด็กหญิงพิชญา  ไชยเชษฐ
8. เด็กหญิงวิรดา  แก้วยานะ
9. เด็กหญิงสุพรรษา  -
10. เด็กหญิงสุภาวดี  ม่วงขาว
 
1. นางสุพร  เมี้ยนศิริ
2. นางสาวฉัตรกมล  ตันชุน
3. นายวิชิต  สุขสันติกูล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงพัชษา  คงประเสริฐ
 
1. นายชุมพล  สิทธิ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิณณภัต  อ้นบำรุง
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีชาติ
3. เด็กหญิงลลิตา  อ้นใจธรรม
 
1. นางสาวสุมาลี  สะโรบล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุตศรา  เป็นผลดี
 
1. นายสันติ  ไทยนาพา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงเกวลิน  ลี้โชติ
 
1. นายสันติ  ไทยนาพา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณรดา  ชำนาญศิลป์
 
1. นายสันติ  ไทยนาพา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงตรีนุช  มากทรัพย์
 
1. นายสันติ  ไทยนาพา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงสวรรยา  อ่อนพุทธา
 
1. นางสาวสุนิษา  หอมรินทร์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริมุกดา  คู่กระสังข์
 
1. นางสาวฐิตารีย์  จันทร์ไพร
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายชลิตพล  สุนทร
2. เด็กชายประกรณ์ชัย  ดวงพิลา
3. เด็กชายปวริศ  ศิสี
4. เด็กชายภควัต  ชมเจริญ
5. เด็กชายรัชชานนท์  ใจเย็น
6. เด็กชายอนุพัฒน์  ไสยกุล
 
1. นายวิชิต  สุขสันติกูล
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  เกื้อหนองขุ่น
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิคัมพร  -
2. เด็กหญิงภารตี  เจริญศิลป์
3. เด็กหญิงรัชนีกร  พินำลาภ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สุดเสน่หา
2. นางอรุณี  สิทธิ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอชิระ  เจ็งศิริ
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  พละสาร
 
1. นายวรุต  มะติมุ
2. นางสาวฉัตรกมล  ตันชุน
 
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนรเศรษฐ์  คัชชิมา
2. เด็กชายปรีดี  พรหมเจริญ
3. เด็กชายสิทธินนท์  บุญเรืองพะเนา
 
1. นายอนันต์  นาเจริญ
2. นายวิชิต  สุขสันติกูล
 
21 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชรพล  พลพิทักษ์
2. เด็กชายศุภกร  พ่วงศิริ
3. เด็กชายอำมรินทร์  คะชะเสน
 
1. นายวรุต  มะติมุ
2. นางอภิญญา  แสงศรี
 
22 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนครินทร์  ทรารักษ์
2. เด็กชายนเรศ  ลิ้มนิยม
3. เด็กชายปรีดี  พรหมเจริญ
 
1. นายอนันต์  นาเจริญ
2. นางวิลาวรรณ  วงษ์แก้ว
 
23 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิชัย  สมบูรณ์
 
1. นางสมบูรณ์  ศักดิ์ศรีวัฒนา
 
24 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพานัน  จันทเสน
 
1. นางสมบูรณ์  ศักดิ์ศรีวัฒนา