สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปรือวาย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธนาภา  จิตสำราญ
 
1. นางณชาภัช   ธีรานันท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  คงลอย
2. เด็กชายอมรเทพ  บุญรอด
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เนติภัทรรักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงธนวัน  สุขบูรณ์
2. เด็กหญิงธารทิพย์  เจริญรุ่ง
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เนติภัทรรักษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายภานุวัฒน์  โกสาตร์
 
1. นางณชาภัช   ธีรานันท์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.99 ทองแดง 7 1. เด็กชายกรวิชญ์   แอนโก
2. เด็กชายเศรษฐพงค์  อ่องศรี
 
1. นางสาวนุชจรี  สวัสดิ์วงศ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  เกื้อกูล
 
1. นางสมใจ  ณ บางช้าง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิกา  วิเศษขลา
2. เด็กชายณภัทร  จิตสำราญ
3. เด็กหญิงณีรนุช  แป้งร่ำ
4. เด็กหญิงธนาภา   จิตสำราญ
5. เด็กหญิงนวลวรรณ  วงษ์ศรี
6. เด็กหญิงพิชญา  เจริญกลิ่น
7. เด็กชายพิรภัทร  เกตุสุวรรณ์
8. เด็กหญิงสุภาพร  บุตุธรรม
9. เด็กหญิงอรกัญญา  วงศ์สวัสดิ์
10. เด็กหญิงแพรวา  ผาวันดี
 
1. นายอธิวัฒน์  เตชะพุฒ
2. นางณชาภัช   ธีรานันท์
3. นางสาวนัทยา  ศรีสวัสดิ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 15 1. เด็กหญิงจิราภา  ทองฉาย
 
1. นางสาวสุรีพร  ตันเต็ง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กชายเกริกไกร  ศักดา
 
1. นางณชาภัช   ธีรานันท์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 60.1 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงเพชรนภาพร  ดรฮี้
 
1. นางสาวสุรีพร  ตันเต็ง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 12 1. เด็กชายกฤษฏา  สุขยิ่ง
2. เด็กชายณัฐกรณ์   วรรณงาม
3. เด็กชายพรพิพัฒน์  บุญอารีย์
4. เด็กชายศุภโชค  พานวงศ์
5. เด็กชายสันติภาพ  ยังทอง
6. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  จิตสำราญ
 
1. นายอธิวัฒน์  เตชะพุฒ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กชายจิรายุทธ  ชาสังข์
2. เด็กชายณัฐพล  แววนำ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เนติภัทรรักษ์