สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปรือวาย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  คงลอย
2. เด็กชายอมรเทพ  บุญรอด
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เนติภัทรรักษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  เกื้อกูล
 
1. นางสมใจ  ณ บางช้าง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิกา  วิเศษขลา
2. เด็กชายณภัทร  จิตสำราญ
3. เด็กหญิงณีรนุช  แป้งร่ำ
4. เด็กหญิงธนาภา   จิตสำราญ
5. เด็กหญิงนวลวรรณ  วงษ์ศรี
6. เด็กหญิงพิชญา  เจริญกลิ่น
7. เด็กชายพิรภัทร  เกตุสุวรรณ์
8. เด็กหญิงสุภาพร  บุตุธรรม
9. เด็กหญิงอรกัญญา  วงศ์สวัสดิ์
10. เด็กหญิงแพรวา  ผาวันดี
 
1. นายอธิวัฒน์  เตชะพุฒ
2. นางณชาภัช   ธีรานันท์
3. นางสาวนัทยา  ศรีสวัสดิ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กชายจิรายุทธ  ชาสังข์
2. เด็กชายณัฐพล  แววนำ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เนติภัทรรักษ์