สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเนินไร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติพงษ์   นาคพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  กานอก
3. เด็กชายทิวากรณ์  ศรีสุริ
4. เด็กชายธนศักดิ์  นุ่มอ่วม
5. เด็กชายภูธเนศ  รังสิน
 
1. นางสาวศิวาพร  ถาวรชาติ
2. นายกฤษฎา  กล้องเจริญ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงณิชมน  บุญญาภาพงษ์
2. เด็กหญิงโยษิตา  กรเสริม
 
1. นางสาวศิวาพร  ถาวรชาติ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 14 1. เด็กชายฐปนวัฒน์  ศรีวิลัย
2. เด็กหญิงเนตรอัปสร  ผึ้งผูก
 
1. นางสาวพรทิพย์พา  ผกาทิพย์แก่นคำ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กชายนาธาร  เชื่องสุวรรณ
2. เด็กชายสนธิ  ทวีวรรณ
 
1. นางสาวพรทิพย์พา  ผกาทิพย์แก่นคำ
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ธนะวัง
2. เด็กชายมาโนช  ยวม
3. เด็กชายศุภณัฐ  พลตื้อ
 
1. นางสาวนิสา  สิงห์ฮวบ
2. นางสาวรมย์ชลี  แก้วโกย
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภารุณี  เกิดมีเจริญ
2. เด็กหญิงอาริสา   ทานาฤทัย
3. เด็กชายโรจน์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวนิสา  สิงห์ฮวบ
2. นางสาวรมย์ชลี  แก้วโกย