สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 46.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงบุญฐิตา  นาบุญเรือง
 
1. นางสาวอัญชุลี  ยุทธหาญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กชายวิชาฤทธิ์  คล้ายอุนาทร
 
1. นายสัณห์ชัย  แดงมณี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 51.05 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกนกพล  สืบสอน
2. เด็กชายนิธิกร  แก้ววรรณา
 
1. นายสันติ  พึ่งน้ำ
2. นางสุธีรา  พึ่งน้ำ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายธนกฤต  เลาเลิศ
2. เด็กหญิงนราภรณ์  เพ็งบุบผา
 
1. นายสันติ  พึ่งน้ำ
2. นางสุธีรา  พึ่งน้ำ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงจีรณา  พิมพ์มณี
2. เด็กหญิงภริดา  โคตะมะ
 
1. นายสันติ  พึ่งน้ำ
2. นางสุธีรา  พึ่งน้ำ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กชายธนพล  แดงกูล
2. เด็กชายวิสิษฐ์  อ่อนสูง
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  เพ็งบุบผา
 
1. นางกัญญา  อานทอง
2. นางสุธีรา  พึ่งน้ำ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 72.5 เงิน 11 1. เด็กชายศิวกร  ขุนศรี
 
1. นายสัณห์ชัย  แดงมณี
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงนภวรรณ  ตานสานสินทร์
2. เด็กหญิงมณฑิภา  สุขมาก
 
1. นายกรกมล  ผาวันดี
2. นางประนอม  ผาวันดี