สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปุญญพัฒน์  พรหมมานนท์
2. เด็กหญิงพิชานันท์  เม้าทุ่ง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีเมือง
 
1. นางสาววันวิสา  รอบคอบ
2. นางนรีรัตน์  คล้ายสุวรรณ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ก้องนอก
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  อินทร์ประสงค์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายจักริน  พรหมจันทร์
 
1. นางนิตยา  แผ่นสุวรรณ์