สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณมา
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ป้อมชัย
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  นารีสุข
 
1. นางสาวอุไร  แดงจิตร
2. นางสาวอนุชรา  เสนาวัน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร  ปินะสา
2. เด็กหญิงมนัสญา  เกล้ากลาง
 
1. นายขจรศักดิ์  ภูจริต
2. นายไชยะนันท์  นาถาบำรุง
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรพิณ  ยมหา
2. เด็กหญิงชื่นนภา  ไชยโชค
3. เด็กหญิงนวพร  พิมพ์บุญ
4. เด็กหญิงนันทิดา  รามณู
5. นางสาวน้องเล็ก  เต่า
6. เด็กหญิงสรารัตน์  ลิ้มตระกูล
 
1. นางสาวรณิดา  ธรรมดิลกวัฒนา
2. นายชัยณรงค์  โตนวล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.62 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัสญา  จันทนา
 
1. นางสาวนวนันท์  ริพล