สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเทพประทาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพันษา  ประกอบกิจ
2. เด็กหญิงศินรินทร์  สิคะชาติ
3. เด็กหญิงอภิชญา  ประคอง
 
1. นางกาญจนา  ผลบุภพ
2. นายวีรวัฒน์  แสงลี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  เดชนา
2. เด็กหญิงแพรวา  อ่อนศรี
 
1. นางสาวศุธิสา  ทัพซ้าย
2. นายวีรวัฒน์  แสงลี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เดชนา
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ล้วนสุคนธ์
 
1. นางสาวศุธิสา  ทัพซ้าย
2. นางสาวศุภรักษ์  สีดา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงปาณิศา  วงษ์มา
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  แทนรินทร์
 
1. นางสาวณัชรีย์  ดีงาม
2. นางสาวณัฏฐพิชชา   สุนทรี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงชาริสา  สุริสาร
 
1. นายกิตติคุณ  เจริญศรี
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เปรมปรี
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ธนูทอง
3. เด็กหญิงจันทรวิมล  คำพอง
4. เด็กชายธเนศ  ล้วนสุคนธ์
5. เด็กหญิงนันทนา  สมรส
6. เด็กชายนันทิพัฒน์  แซ่เตีย
7. เด็กชายรัฐภูมิ  ยิ้มแย้ม
8. เด็กหญิงสุดารัตน์   หวังมี
9. เด็กหญิงอาภัสรา  กองสินแก้ว
10. เด็กชายเอกพล  คานท้าว
 
1. นางสาวณัฏฐพิชชา   สุนทรี
2. นางพับพลึง  หางแก้ว
3. นางสาวสุพรรนี  มอญใหม
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงชลกร   วังแก้ว
2. เด็กชายภัทรพล  ประกอบกิจ
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  แจ่มจันทร์
 
1. นางสาวขวัญจิตร  เนียมหอม
2. นางสาวศุภรักษ์  สีดา
 
8 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสมฤดี  ขอนแก่น
 
1. นางกาญจนา  ผลบุภพ
 
9 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพสุธา  โพธิ์รักษ์
 
1. นางกาญจนา  ผลบุภพ
 
10 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  นิโรรัมย์
2. เด็กชายภูริจักรษ์  บุญก่อเกื้อ
3. เด็กชายอรรถพล  สีดำ
 
1. นางกาญจนา  ผลบุภพ
2. นายวรวิทย์  รัตนรินทร์
 
11 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริพรนภา  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวณัชรีย์  ดีงาม
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกษรา  พิมพิสาร
 
1. นายกิตติคุณ  เจริญศรี