สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุชานาถ  เจริญศรี
 
1. นางสาวพิชา  กั้วพรหม
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงฉัตราพร  โหม่งสูงเนิน
2. เด็กชายนฤพนธ์   กะเป๋าทอง
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  กะเป๋าทอง
4. เด็กหญิงวรกานต์  เฉลียง
5. เด็กหญิงสุภัชชา  เบญมาตย์
6. เด็กชายเรืองศักดิ์  สีหานาม
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขันตี
2. นายสิทธาทร  สครรัมย์
3. นายนายอดุลย์  บุญขาว
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายชัยรัตน์  บุญร่วม
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีวลัย
 
1. นายสิทธาทร  สครรัมย์
2. นางสาวกาญจนา  จันทะพันธ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายนพรุจ  ฟองฟู
2. เด็กชายศักรินทร์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายสิทธาทร  สครรัมย์
2. นายณัฐวุฒิ  ขันตี