สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภัทรดนัย  อรชร
2. เด็กชายภูมิรินทร์  สิทธิสิริวัฒนกุล
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทะพันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรินทร์  วัฒนวิพัฒน์
2. เด็กชายวรวุฒิ  เบญมาตย์
 
1. นายสิทธาทร  สครรัมย์
2. นายอดุลย์  บุญขาว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาดา  แสงศรี
2. เด็กหญิงนัชชา  วงศ์วรรณ์
3. เด็กหญิงปาริฉัตต์  บุญเทวี
4. เด็กหญิงวชิราวัลย์  เงางาม
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สร้อยไซ
 
1. นายอดุลย์  บุญขาว
2. นางสาวจุรีกรานต์  ลุผานา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายกวิน  ทองเชิดฉัตร
2. เด็กหญิงจริยา  ชำนาญเขา
3. เด็กหญิงจิราพร  ทองปลิว
4. เด็กหญิงธัญรัตน์  โลหะสาร
5. เด็กชายปิยนันท์  อ่อนมา
 
1. นายอดุลย์  บุญขาว
2. นายสิทธาทร  สครรัมย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนาภา  นามเจริญ
2. เด็กชายชยพล  ศรีอำพล
3. เด็กหญิงพุธิตา  โชติกมาศ
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญเพิ่ม
5. เด็กหญิงเสาวณีย์  ตำสารี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขันตี
2. นายอดุลย์  บุญขาว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชาดา  ป้อป้อม
 
1. นางสาวจุรีกรานต์  ลุผานา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสถิตย์ภรณ์  ภิยะวงษ์
 
1. นายสิทธาทร  สครรัมย์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงมนธิชา  พิมพ์อักษร
 
1. นายสิทธาทร  สครรัมย์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรณภา  พุ่มรัตน์
 
1. นายสิทธาทร  สครรัมย์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  กองแก้ว
 
1. นายสิทธาทร  สครรัมย์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงรินลดา  ขันธะเสน
 
1. นายสิทธาทร  สครรัมย์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ม่วงขาว
 
1. นายสิทธาทร  สครรัมย์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ม่วงขาว
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทะพันธ์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุธ  ขวัญยืน
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  ไพรพนม
3. เด็กหญิงพัชริดา  มาพบ
4. เด็กชายภานุพันธ์  อ่อนมา
5. เด็กชายภูรินาท  คำจันทร์
6. เด็กชายเนติพงษ์  สุดหล้า
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขันตี
2. นายสิทธาทร  สครรัมย์
3. นางน้อย  พลเยี่ยม
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนลักษณ์  สภาพเพ็ชร
2. เด็กหญิงชลลดา  พรมชัย
3. เด็กหญิงอุษณีย์  วัชระปิยะโสภณ
 
1. นางทิพย์วรรณ  ดับโรค
2. นายเกษมศรี  ศรีภา
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายธีรเดช  คะสุวรรณ
2. เด็กชายเอกรัตน์  แพงสาลี
 
1. นายสิทธาทร  สครรัมย์
2. นายณัฐวุฒิ  ขันตี
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  บุญไสว
2. เด็กชายนรยุทธุ์  พลเยี่ยม
 
1. นายสิทธาทร  สครรัมย์
2. นายณัฐวุฒิ  ขันตี