สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเขมรัตน์  นาคทอง
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ยะปิ๋ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีชัยมูล
 
1. นางสุปราณี  ไฝดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งรวี  นาวี
2. เด็กหญิงวนิดา  ชัยคำ
3. เด็กหญิงอรปรียา  จันทวงษ์
 
1. นางมุกดา  คุณริยา
2. นางสาวกรณิกา   ประนอม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  วงหมี
2. เด็กชายธีธัช  อินทรักษา
3. เด็กหญิงนิสา  สังข์สูงเนิน
4. เด็กหญิงปราณี  ทองดีนอก
5. เด็กหญิงลออรัตน์  แสนศรี
 
1. นายสุริยา  สุขวิเศษ
2. นางสาวศุภลักษณ์  ยะปิ๋ว
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณมณี  แสนทรศิลป์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีสอาด
 
1. นางสาวสายรุ้ง   สาระสุภาพ
2. นางสาวจิดาภา  ทองเชิด
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุภัทรา  แค่มจันทึก
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  สิงห์มณี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  พันชะนะ
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  สิงห์มณี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายสงกรานต์  สร้อยสูงเนิน
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  สิงห์มณี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธเนศ  วงค์มหาดไทย
2. เด็กหญิงลักษิกา  หวังล้อมกลาง
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  ไพศาล
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  สิงห์มณี
2. นางสาวณัฐปภัสร์  สิงห์มณี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุนิตา  เดชบุรมย์
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  สิงห์มณี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชา  หวังล้อมกลาง
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  สิงห์มณี
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทนิภา  โพธิ์ตุ่น
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เทินสระเกษ
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  อินทพงษ์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ยะปิ๋ว
2. นางสาวรัตนาวดี  ม่วงไหมทอง
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมติมนต์  ศรีวงศ์สุข
2. เด็กหญิงสาคร  รัตนา
 
1. นายสุริยา  สุขวิเศษ
2. นางสาวจิดาภา  ทองเชิด
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85.97 ทอง 7 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ทับเทศ
2. เด็กชายศรชัย  อุดมสุข
3. เด็กชายสมพร  รากกระโทก
 
1. นายสุริยา  สุขวิเศษ
2. นางสาวศุภลักษณ์  ยะปิ๋ว
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติภพ  การเพียร
2. เด็กชายธีรภัทร  ตุ้มทรัพย์
3. เด็กชายนิพพิชฌน์  เจริญนอก
 
1. นายสุริยา  สุขวิเศษ
2. นางสาวศุภลักษณ์  ยะปิ๋ว
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤติกร  หาจัตุรัส
2. เด็กหญิงผการัตน์  ผกามาต
3. เด็กชายเดชา  เสียงเอก
 
1. นางมนัสนันท์   นิรุตติ์เมธีกุล
2. นางวิไลวรรณ์  โพนงาม
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 8 1. เด็กชายกฤษฏา  เพราะจันทร์
2. เด็กหญิงนันทการณ์   ใหญ่รัมย์
3. เด็กหญิงเมษา  แผ่พันธ์
 
1. นางวิไลวรรณ์  โพนงาม
2. นางมนัสนันท์   นิรุตติ์เมธีกุล
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สันต์ธนะวาณิช
 
1. นายสุริยา  สุขวิเศษ