สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณมณี  แสนทรศิลป์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีสอาด
 
1. นางสาวสายรุ้ง   สาระสุภาพ
2. นางสาวจิดาภา  ทองเชิด
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุนิตา  เดชบุรมย์
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  สิงห์มณี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชา  หวังล้อมกลาง
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  สิงห์มณี
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทนิภา  โพธิ์ตุ่น
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เทินสระเกษ
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  อินทพงษ์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ยะปิ๋ว
2. นางสาวรัตนาวดี  ม่วงไหมทอง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมติมนต์  ศรีวงศ์สุข
2. เด็กหญิงสาคร  รัตนา
 
1. นายสุริยา  สุขวิเศษ
2. นางสาวจิดาภา  ทองเชิด
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85.97 ทอง 7 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ทับเทศ
2. เด็กชายศรชัย  อุดมสุข
3. เด็กชายสมพร  รากกระโทก
 
1. นายสุริยา  สุขวิเศษ
2. นางสาวศุภลักษณ์  ยะปิ๋ว
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติภพ  การเพียร
2. เด็กชายธีรภัทร  ตุ้มทรัพย์
3. เด็กชายนิพพิชฌน์  เจริญนอก
 
1. นายสุริยา  สุขวิเศษ
2. นางสาวศุภลักษณ์  ยะปิ๋ว
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤติกร  หาจัตุรัส
2. เด็กหญิงผการัตน์  ผกามาต
3. เด็กชายเดชา  เสียงเอก
 
1. นางมนัสนันท์   นิรุตติ์เมธีกุล
2. นางวิไลวรรณ์  โพนงาม
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 8 1. เด็กชายกฤษฏา  เพราะจันทร์
2. เด็กหญิงนันทการณ์   ใหญ่รัมย์
3. เด็กหญิงเมษา  แผ่พันธ์
 
1. นางวิไลวรรณ์  โพนงาม
2. นางมนัสนันท์   นิรุตติ์เมธีกุล
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สันต์ธนะวาณิช
 
1. นายสุริยา  สุขวิเศษ