สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าเลียบ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงกรกนก  เครือวัลย์
 
1. นางสมปอง  ไชยนาม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพรไพลิน  เพิ่มผล
 
1. นางสมปอง  ไชยนาม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงจิดาภา  กนกแก้ว
2. เด็กชายสิรภพ  บุญมาก
 
1. นางฑิฆัมพร  วงศ์ทองดี
2. นางกอบแก้ว  ชูสุวรรณ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชาดา  กลางบน
 
1. นางสาวพัทธนันท์  ดาแก้ว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชาดา  กลางบน
 
1. นางสาวพัทธนันท์  ดาแก้ว
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 11 1. เด็กชายธนกร  คงอ้วน
2. เด็กชายธนกฤต  ธรรมวัตร
3. เด็กชายนัทธวีร์  มัชทะปานัง
4. เด็กชายพิสิษฐ์  ใจงาม
5. เด็กชายภิญโญ  อัปกาญจน์
6. เด็กชายศุรธีร์  เมืองซ้าย
 
1. นายบุญเรือน  โถปัญญา
2. นายภาสกร  บัวบรรจง
3. นางสมปอง  ไชยนาม
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนิชดา   ทองมาก
2. เด็กชายยศวรรธน์  ผลเสาวภาคย์
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  กำไรทอง
4. เด็กชายวีรภัทร  พรมงาม
5. เด็กชายวีรยุทธ  คล้อยจันทึก
6. เด็กหญิงหทัยภัทร  บุญมาก
 
1. นายบุญเรือน  โถปัญญา
2. นายภาสกร  บัวบรรจง
3. นายสุเทพ  บุญมาก