สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าเลียบ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงกรกนก  เครือวัลย์
 
1. นางสมปอง  ไชยนาม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพรไพลิน  เพิ่มผล
 
1. นางสมปอง  ไชยนาม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงจิดาภา  กนกแก้ว
2. เด็กชายสิรภพ  บุญมาก
 
1. นางฑิฆัมพร  วงศ์ทองดี
2. นางกอบแก้ว  ชูสุวรรณ