สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายศตคุณ  โสมศรี
 
1. นายเกรียงไกร  แก้วอุย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิราพร  เงาแจ้ง
2. เด็กชายฤทธิชัย  วงค์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงหนูนา  เมาซอม
 
1. นางสาวมัญธนา  นามโคตร
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจุย  มางมี
2. เด็กหญิงนันทการณ์  ก้านพิมาย
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  มาตทอง
4. เด็กหญิงรัชนีกร  แก้วคำ
5. เด็กหญิงริน  มางมี
6. เด็กหญิงอุบลวรรณา  นพเกิด
 
1. นายเกรียงไกร  แก้วอุย
2. นางสาวพิชยา  โฉมจุ้ย