สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดาราจรัส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงลภัสรดา   พาหะมาก
 
1. นางสาวสำเนาว์  สุวิมล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  โชติปทุมวรรณ
 
1. นางสุภาภรณ์  บุญสวน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงกิรณา  วัฒนวิจารณ์
2. เด็กหญิงกีรติกันต์  โชติกาญจนเรือง
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวขนิษฐา  อาฒยะพันธ์
2. นางสุภาภรณ์  บุญสวน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนัฎฐณิชาภรณ์  ศรีกฤษดารมณ์
 
1. นางสายพิน  เพ็ชร์ผุดผ่อง
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ต้นวงศ์
2. เด็กหญิงกฤติยา  วนาภรณ์
3. เด็กหญิงอรวรรยา  ฤทธิชัย
 
1. นางสาวนงนุช  สิงห์โข่ง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เสริมศรี
 
1. นางสาวนิโลบล  เกษมสวัสดิ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายธีรภัทร  อ่อนจันทร์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  แจ่มกระจ่าง
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  สาระโภค
 
1. นางสาวซูรีต้าร์  เขียวแพร
2. นางสาวชวาลา  เพ็ชร์เขียว
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงกิตินัดดา  ไกรวิจิตร
2. เด็กหญิงณัฐธัญญา  สำฤทธิ์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  อาปรีชา
 
1. นางสาวศิริฤมล  พันธ์ภักดี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงไปรยา  ลี้ชม
 
1. นางสาวชนัญชิดา  เวชสุทัศน์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 1. เด็กชายณัฐฏภพ  แววมะบุตร
2. เด็กหญิงนัทธมน  ตันเจริญ
 
1. นางน้ำค้าง  ขำจันทรา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงวินัณดา  บุญสุวรรณ์
 
1. นางสาวบานชื่น  พัศดุ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพรรษา  ฉิมจารย์
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  นามมุงคุณ
 
1. นางสาวสุภาพร  วรรณโมลี