สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดาราจรัส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ต้นวงศ์
2. เด็กหญิงกฤติยา  วนาภรณ์
3. เด็กหญิงอรวรรยา  ฤทธิชัย
 
1. นางสาวนงนุช  สิงห์โข่ง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 1. เด็กชายณัฐฏภพ  แววมะบุตร
2. เด็กหญิงนัทธมน  ตันเจริญ
 
1. นางน้ำค้าง  ขำจันทรา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพรรษา  ฉิมจารย์
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  นามมุงคุณ
 
1. นางสาวสุภาพร  วรรณโมลี